گزارش‌های روزانه بازدید:175 تاریخ نشر:2018-10-10

گزارش «آموزش حقوق بشر و مبارزه با قاچاق انسان»

قاچاق و اختطاف انسان یک پدیدۀ شوم و نقض صریح حقوق بشر است. کاهش و افزایش این پدیده بستگی به شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور دارد. جوامعی مثل افغانستان که مردم آن از یک‌سو در ناامنی بسر می‌برند و از سوی‌دیگر آگاهی و معلومات‌ شهروندان نسبت به قاچاق انسان، مهاجران، اختطاف انسان، شیوه‌ها و پیامدهای آن‌ها در سطح پایین قرار دارد، احتمال وقوع رویدادهای از این دست، بیش‌تر متصور است.

این وضعیت، باعث نگرانی‌ است و باید برای جلوگیری از افزایش پدیدۀ شوم قاچاق انسان و مهاجران، اختطاف و پیامدهای منفی آن به مردم آگاهی و آموزش داد تا مردم در همکاری با نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در برابر این اعمال شنیع و ضد انسانی بایستاند. بخش آموزش حقوق بشر با توجه به اهمیت این موضوع، همواره در کارگاه‌ها و جلسات آموزشی اش موضوع مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و مسأله اختطاف انسان را به عنوان یکی از موضوعات مهم شامل آجندا نموده و با قشرهای مختلف جامعه، پیرامون جلوگیری و مبارزه بر ضد آن به بحث و تبادل نظر پرداخته است.

 

گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب