گزارش‌های روزانه بازدید:553 تاریخ نشر:2019-01-08

دادخواهی برای بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت در ولایت کندز

 

دفتر ساحوی کندز

شورای اجتماعی معلولین ولایت کندز، با همکاری کمتیه سویدن و بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه شمالشرق با شرکت تعدادی از ادارات ذیربط، در مقر آن شورا به تاریخ 10 جدی 1397 خورشیدی، جلسه ای را برگزار نمود.

  در این جلسه، آقای احمد شفیق معاون شورای اجتماعی معلولین ولایت کندز، روی اهداف کاری و بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین، محو خشونت، تاثیرات جلسات متعدد با رسانه ها جهت بازتاب دادن خواست ها در پرتو قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و اسناد بین المللی و از بین بردن هرگونه تبعیض و بی عدالتی در سطح مرکز و ولسوالی های ولایت کندز بحث نمود و از همکاری های بخش اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی کمیسیون در حوزه شمالشرق و کمیته سویدن، قدردانی به عمل آورد.

   آقای شفیق، بهبود و بلند رفتن سطح آگاهی جامعه و ادارات حکومت محلی نسبت به حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت را یکی از وظایف دولت و نهاد های همکار دانسته و از کمیته سویدن خواست تا در اجرای پروژه های شان برای معلولین، توجه بیشتر نمایند.

سپس مخدوم برهان مسؤول بخش اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی کمیسیون، ضمن سپاسگزاری از کمیته سویدن جهت تقویت خودکفایی معلولین، توزیع قرضه های کوچک به معلولین و ورثه شهدا و ساخت و ساز اعضای مصنوعی جهت ایستادگی معلولین، روی فعالیت های سال 1397 بخش خویش معلومات ارائه داشته و از برگزاری 27 جلسه با شمولیت بیش از 900 تن از اقشار و اصناف مختلف ولایات، و 19 بار نظارت از مرکز تداوی معتادین ولایات، اشتراک در میزهای مدور و نظارت بر وضعیت حقوق بشری معلولین بحث نمود و وضعیت معلولین و معتادین داخل بستر مراکز تداوی را بهتر از سال های گذشته بیان نمود.

مخدوم برهان از کمیته سویدن خواست تا در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری معلولین تلاش بیشتری نسبت به سال های گذشته صورت گیرد و این قشر آسیب پذیر را بیشتر از پیش تحت پوشش پروژه های حمایتی خویش قرار دهند.

در اخیر، مسؤولین کمیته سویدن نیز از فعالیت های ادارات دولتی و شورای اجتماعی معلولین ولایت کندز به نیکی یاد کرده تعهد نمودند که در سال 2019 توجه بیشتری به معلولین خواهند نمود

جلسه به امید همکاری های بیشتر و ایجاد یک کمیته دادخواهی با ابتکار و قوی در جهت برآورده شدن خواست های مشروع و مطابق قانون اشخاص دارای معلولیت به پایان رسید.

 

 

 


بازنشر این مطلب