گزارش‌های روزانه بازدید:255 تاریخ نشر:2019-07-17

نشر (۹۰۰۰) دقیقه برنامه‌های رادیویی حقوق بشر توسط سه رادیو درولایت دایکندی

 

 دفترولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان طی یک نشست با مسؤلین رادیوهای محلی درولایت دایکندی با سه رادیو ( رادیو آفتاب، رادیو دایکندی ورادیو صدایی قریه ) قرارداد را جهت تداوم نشر برنامه‌های رادیویی کمیسیون منعقد نمود. این نشست به تاریخ ۲۰ سرطان سال ۱۳۹۸ با اشتراک ۴ نفر مدیرمسؤلان رادیوها دردفتر ولایتی دایکندی برگزار شد.

 مبارک رضایی رییس دفترولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر هدف از انعقاد قرارداد با رادیوهای محلی را گسترش سطح همکاری‌های همه جانبه میان کمیسیون ورسانه ها، توسعه وتعمیم ارزش‌های حقوق بشر ازطریق همکاری با رسانه ها بیان نمود.

مطابق مفادات قرارداد، کمیسیون برنامه های رادیویی خود را به رادیوها موکول نموده وازجانب رادیوها در اوقات پرشنونده به دست نشر سپرده می شود؛ وکمیسیون دربدل نشر برنامه های رادیویی حقوق بشر ماهانه مبلغی را جهت حق‌النشر به رادیوها می‌پردازد.

همچنین مطابق این قرارداد رادیوها برنامه های رادیویی مرتبط با موضوعات حقوق بشری را بصورت منظم ومستمر درپنج روز هفته هرروز به مدت (۲۵) دقیقه نشر می‌نماید که ماهانه (۱۵۰۰)  دقیقه ودرمجموع درمدت شش ماه (۹۰۰۰)  دقیقه برنامه های رادیویی کمیسیون ازسوی رادیوها نشر گردیده وبه تبع آن سطح آگاهی مردم عامه وشنونده های رادیو های متذکره نسبت به موضوعات حقوق بشر درولایت دایکندی ارتقاء می‌یابد.

 

 بازنشر این مطلب