گزارش‌های روزانه بازدید:405 تاریخ نشر:2019-09-01

ارتقاء سطح آگاهی 154 تن از افسران و منسوبین قطعات خاص Commando و قوای هوایی افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش میزان تلفات افراد ملکی و عدم رعایت مصئونیت افراد ملکی و تآسیسات عام المنفعه و غیر نظامی، در طی مخاصمات مسلحانه جاری در کشور، همواره نگرانی های خود را ابراز داشته است. به همین منظور، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تداوم و تمرکز برنامه های آموزشی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی را برای افسران و منسوبین قوای مسلح افغانستان، ضرورت مبرم میداند. بدون شک اطلاع رسانی و ارتقأ سطح آگاهی افسران و منسوبین قوای مسلح، بعنوان یکی از تدابیر وقایوی در جهت کاهش میزان تلفات افراد ملکی در  رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نقش ارزنده ای را ایفأ می نماید.

با در نظرداشت این مهم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پرتو مفاد تفاهمنامه 4 جانبه با سکتور های دفاعی و امنیتی کشور، تفاهم نامه آموزشی دو جانبه را با وزارت دفاع ملی به امضأ رسانید. در پرتو مفاد تفاهمنامه متذکره و پلان مرتبه آموزشی، بخش آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، سه سیمینار آموزشی را برای افسران و منسوبین قول اردوی عملیات خاص کوماندو و قوماندانی عمومی قوای هوایی طی ماه های اسد و سنبله دایر نمود. در برنامه های متذکره به تعداد 154 تن ( 24زن،130مرد) از افسران و منسوبین کندک دوم قول اردو عملیات های خاص،لوای هوای و قطعه عملیات های خاص KKA، شرکت نموده بودند.

طی این سیمینار های آموزشی، در مورد مفاهیم و ویژیگی های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین المللی و کنوانسیون های بین المللی ، محکمه جزای بین المللی و معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، بحث های همه جانبه صورت گرفت و تاکید شد که در جریان فعالیت های محاربوی اصل تفکیک،تناسب و آگاهی دهی و هشدار بخاطر کاهش تلفات افراد ملکی و مصایب جنگ باید بصورت جدی رعایت شوند.

لازم به ذکر است در روز سوم سیمیناری که در قطعه عملیات های خاص KKA دایر گردیده بود، مقامات و مشاورین خارجی قطعه عملیات خاص و محترم شکر الله مشکور کمیشنر بخش تعلیمات حقوق بشر، نیز حضور داشتند. ایشان در ختم برنامه با ایراد سخن پرداخته و از فداکاری های افسران و منسوبین شجاع لوای اول عملیات های خاص کوماندو در جهت دفاع از ارزش های ملی تقدیر بعمل آورده و بر تقویت همکاری های مشترک میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و قول اردوی عملیات خاص، تأکید نموده.از همکاری های متداوم ریاست حقوق بشر و انسجام جندر وزات دفاع ملی و قوماندانی لوای خاص اظهار سپاس و قدردانی نمود.

همچنان دگرمن رسول الدین شینواری مدیر اوپراسیون لوای ملی  عملیات های خاص علاوه نمود که فطعه خاص منحیث یک قطعه با دسپلین در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی همواره کوشا است و اطمینان داد که اولویت آنها محافظت از افراد ملکی در جریان فعالیت های محاربوی می باشد.

دگروال عزت الله نوری افسر ارشد ریاست حقوق بشر و انسجام جندر وزارت دفاع ملی نیز از همکاری های همجانبه کمیسیون در عرصه ارتقاء ظرفیت افسران و منسوبین اردو ملی افغانستان اظهار سپاس و امتنان نموده و خواهان همکاری های متداوم کمیسیون شد.

سیمینار های آموزشی با ارزیابی شرکت کنندگان از کیفیت برنامه ها و توزیع تصدیقنامه ها برای مشمولین برنامه های آموزشی، موفقانه خاتمه پذیرفت.

 


بازنشر این مطلب