گزارش‌های روزانه بازدید:464 تاریخ نشر:2019-09-25

کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت تصویب شد

به تاریخ 18 سپتامبر 2019 نشست تصویب مسوده گزارش دو دوره‌ای کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت رهبری معین سیاسی وزارت امور خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد و در آن ‌خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و شمار زیادی از معینان وزارتخانه‌ها شرکت داشتند‌.

در این نشست آقای ادریس زمانی، معین سیاسی وزارت امور خارجه ضمن خوش‌آمدید گویی به کمیته رهبری گزارشدهی به میکانیزم‌های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ‌نکته‌های زیر را یاد‌آوری کرد:

  1. کمیته رهبری در تطبیق سفارش‌های این گزارش‌ها کمک کنند،
  2. کمیته کاری و تکنیکی برای تطبیق کنوانسیون‌ها ایجاد شود، و
  3. شناسایی چالش‌های تطبیق گزارش‌ها.

 او از اعضای نشست خواست‌ که متن گزارشِ تطبیق «کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و گزارش پروتوکل منع بهکار گیری اطفال در منازعات مسلحانه» را که قبلاً از طرف ریاست حقوق بشر و جندر آن وزارت به همه ارسال شده است، امروز تصویب کنند تا این گزارش‌ها قبل از روز جهانی حقوق اشخاص دارای معلولیت به مرجع آن ارسال شود.

 سپس خانم فروزان، سرپرست ریاست حقوق بشر و امور بین‌الملل زنان آن وزارت در مورد هر دو گزارش معلومات داد‌ و افزود که این گزارش‌ها‌ طی چندین نشست کمیته‌های تکنیکی که در آن همه نهاد‌های سکتوری دخیل بودند، تهیه شده است و حالا هم ما منتظر شنیدن و ارسال دیدگاه‌های اعضای ‌کمیته رهبری استیم‌ تا بهزودی با اعمال نظر‌ات شما این گزارش‌ها‌ به دفتر محترم معاون دوم ریاست جمهوری ارسال و با تأیید آن ‌به کمیته‌های مربوط در سازمان ملل متحد فرستاده شود.

در ادامه، اعضای کمیته دیدگاه‌های خود را در میان گذاشتند و ‌وعده دادند که تا روز دوشنبه هفته آینده نظر‌ات خود را با ایمیلی به آن وزارت ارسال خواهند کرد. خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در این زمینه گفت: کار تهیه گزارشِ تطبیق کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت‌ ضروری است و توقع می‌رود که این گزارش هر‌چه زودتر به مرجع ذیربط ارسال شود و موجب جلب توجه نهاد‌های سکتوری به بهبود وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت شود.

  معینان وزارت‌ها هم درباره گزارش نظر‌ات خود را عرضه کردند و در نهایت این گزارش مورد تأیید و تصویب کمیته رهبری قرار گرفت‌.

‌یاد‌آوری شود که نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کمیته تکنیکی برجسته بود و برای تهیه گزارش ادواریِ تطبیق این کنوانسیون کوششی شایسته داشته است.

 


بازنشر این مطلب