گزارش وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت

 

     اشخاص دارای معلولیت ‌یک گروه‌ آسیب‌پذیر در سطح جهان است. چنان‌که سازمان صحی جهان در گزارش ‌سال 2011‌ خود، شمار اشخاص دارای معلولیت را 15‌ درصد جمعیت جهان برآورد کرده است. دولت‌ها و سازمان ملل متحد‌ به منظور حمایت‌‌ قانونی‌ از اشخاص دارای معلولیت، ‌قوانین و معاهدات بین‌المللی را تهیه و زمینه دسترسی آنان را به حقوق بشری‌شان فراهم کرده‌اند. بنا‌بر‌این امروزه  اشخاص دارای معلولیت‌ دارای حقوق‌اند و اسناد ملی و بین‌المللی،‌ دولت‌ها‌ را مکلف به حمایت از  حقوق بشری آنها می‌کند.

 در کشور ما نیز در مورد حقوق اشخاص دارای معلولیت در ماده 53 قانون اساسی کشور چنین آمده است: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین  و معیوبین (‌اشخاص دارای معلولیت) و سهم‌گیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.‌» و بر مبنای قانون اساسی‌،‌ ‌قانونی با عنوان «قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت» که در سال 1388 تصویب و توشیح شده، مرعی‌الاجراست. هر‌چند در برخی از مواد این قانون تعدیل‌هایی به نفع اشخاص دارای معلولیت نیز در حال انجام است.

  در مورد آمار و ارقام اشخاص دارای معلولیت، هنوز هم معیار‌ سروی ملی است که دفتر هندیکپ انتر‌نشنل آن را در سال 2005 انجام داده است و مطابق آن‌، 2.7‌ درصد جمعیت کشور را اشخاص دارای معلولیت‌های شدید تشکیل می‌دهند. هر‌چند‌ بیش از چهار‌دهه ‌جنگ‌، شمار اشخاص دارای معلولیت را افزایش داده است و ‌دسترسی نداشتن به واکسین‌ها (از جمله واکسین پولیو)، اطفال‌ را دچار معلولیت می‌کند. امید است با تحقق صلح پایدار و ختم جنگ، مردم، به‌ویژه اشخاص دارای معلولیت، مورد توجه جدی قرار گیرند و عرضه خدمات برای همه مردم ‌مساعد شود.

معرفی بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به منظور نظارت، حمایت و تعمیم حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در کنار سایر بخش‌های برنامه‌ای خود، ‌بخشی به نام «بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت» ‌ایجاد کرده است. این بخش در مطابقت با برنامه استراتیژیک و برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وظایف خود را انجام می‌دهد.

 یکی از فعالیت‌های این بخش‌، نظارت بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت است که برای رسیدگی به این موضوع، پرسش‌نامه‌ای تهیه شده‌ که در آن در مورد ‌ضروری‌ترین حقوق این افراد پرسیده شده است.‌ البته در سال 2019 با 979 تن از گروه‌های مختلف اشخاص دارای معلولیت مصاحبه شده است که در ادامه به تشریح و تفصیل آن می‌پردازیم:

 

متن کامل گزارش را از این جا دانلود کنید: 

 


بازنشر این مطلب