معلولیت دارین کسانی حکانی جهانيین منگ

يات:

معلولیت دارین کسانی حکانی بین المللیین تعهد، یگجا گون آیی پروتو کولابه 2006 سالی دسامبری 13 به ملل متحدی سازمانی مزنین دیوانا تصویب وبه 2006 سالی مارچی 30، په دولتانی نمایندگانی دستخط کرتنا دیما کرتگ بوت.

به اولی روچا 82 مُلک تعهدا و 44 مُلک آیی بَلین پروتوکولا دستخط کرتنت که به بین الملیین تعهدانی تاریخا اینکس دستخط به هیچ تعهدی نه بوته.

ای سندبه بیست ویکم قرنا بشری حکانی اولیین سند وپه چهار سال (2002 – 2006 ) سالایک تعهدی تصویبی دیوان وهبرانی بروکټ انت.

یاتی وړانت، سرایشی که جهانی گیش شه 100 ملکان به کمتر شه یکسالا، گون ای تعهدا لوړ بوته، افغانستان – مگه – سرآیی که به ای بارا بازین سکیی داریت ومعلولین کسانی حساب به ای وطنا بازانت انگته گون ای تعهدا لوړ نه بوته، افغانستانی بشری حکانی وت واکین کمیسیون لوټیت افغانستانی اسلامیین جمهوری به ای تعهدا لوړ بیت که معلولیت دارین کسانی بشرین حکانی رستنی رساک ودی بیت و آوان گون یک رازی امکان ووسیلان شه وت پوره بنت ودگه کسانی وړا زندگی بکننت.

معلولیت دارین کسانی حکانی پشتیوانیی دپتر په مچانی پوه وسرپدکرتن ومعلولیت دارین کسانی حکانی لوټتنا، ای تعهدا به افغانستانی چُنت زوانان ترجمه کرته ولوټیت به اشاره وبریلی زوانان هم چاپ وشینگ بکنت.

( افغانستانی بشری حکانی وت واکین کمیسیونی معلولیت دارین کسانی حکانی پشتیوانیی بار)

برای دریافت متن کامل کنوانسیون به زبان بلوچی اینجا کلیک کنید 


بازنشر این مطلب