بخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت

 

بخش حمایت و انکشاف از حقوق اشخاص دارای معلولیت که در سال 2005 میلادی بر اساس ماده 21 قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کنار سایر بخش های پروگرامی به منظور حمایت ،ترویج و نظارت از حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت ایجاد گردید. این بخش در 8 دفتر ساحوی فعالیت می نماید که عبارت اند از دفاتر ساحوی : کابل ،هرات ،مزار شریف ،بامیان ، کندوز ،جلال اباد ،قندهارو گردیز و در کل دارای 11 نفر پرسونل بوده که 8 نفر ان ها را اشخاص دارای معلولیت تشکیل می دهد واز جمله دو تن انها  خانم های دارای معلولیت میباشند.

مطابق برنامه استراتیژیک و پلان عمل چهار ساله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان (1389-1392 هجری شمسی و2010-2013میلادی) این بخش نیز در راستای اهداف پنچگانه کمیسیون که همانا :رهبری ، آموزش ، توانمند سازی ،داد خواهی و نظارت می باشد مانند سایر بخش های پروگرامی مکلفیت های وظیفوی را دارا بوده و برنامه های خود را در مطابقت به ان انجام می دهد که  اکنون به شرح ان می پردازیم .

  بخش اول:رهبری ،‌آموزش ، داد خواهي و توانمند سازي

     در مورد برنامه هاي آموزش بخش حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت همكاري خوبي با بخش تعليمات حقوق بشر دارند كه سالانه به تعداد معين وركشاپ ها را در مورد حقوق اشخاص دارا ي معلوليت براي اقشار مختلف مردم بر گزار نموده و هم موضوع كنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت و قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت در ساير وركشاپ ها نيز در اجنداي وركشاپ ها شامل مي باشد .

     برنامه هاي آگاهي دهي نيز براي بلند بردن سطح آگاهي مردم  از حقوق اشخاص داراي معلوليت به طور منظم از طرف مسولين اين بخش براي اقشار مختلف مردم از جمله اتحاديه هاي معلولين ،نهاد هاي كه در سكتور معلوليت كار وفعاليت مي نمايند ،تدوير مي شود كه نقش مثبت در بلند بردن سطح آگاهي اشخاص داراي معلوليت از حقوق قانوني شان و هم مكلفيت هاي قانوني مسولين در مورد حقوق اشخاص داراي معلوليت در اين برنامه ها به اشتراك كننده ها در ميان گذاشته ميشود كه نقش مثبت و ارزنده اي در تغيير وضعيت اشخاص داراي معلوليت را داشته و جايگاه اين اشخاص در بين جامعه نسبت به قبل بهتر شده است.

 تهيه و نشر سپات هاي راديويي و تلويزيوني با تهيه و نشر پوستر ها از توانمندي اشخاص داراي معلوليت ،دستنامه هاي معلوماتي در مورد اشخاص داراي معلوليت و ساير جزوات تهيه شده نقش بارزي در راستاي آگاهي از موضوعات مختلف اشخاص داراي معلوليت را داشته است.

   كنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت بزبان هاي دري – پشتو- ازبكي – تركمني- بلوچي- پشه اي – خط بريل و بزبان اشاره تهيه وترجمه شده و در اختيار نهاد هاي ذيربط قرار داده شده است و اين اولين سند حقوق بشري قرن بيست و يكم است كه تا اكنون به اين گستردگي وبه اكثريت زبان هاي رايج كشور ترجمه ،نشر و توزيع گرديده است .

    تهيه و نشرماهنامه ده صفحه اي به خط بريل نيز يكي از فعاليت هاي عمده اين بخش بوده كه  تهيه و توزيع ماهانه به خط بريل است كه در دفتر ساحوي هرات ، مزار شريف و كابل تهيه مي كرددوبراي استفاده اشخاصي كه معلوليت بينايي دارند توزيع شده وبسيار مفيد مي باشد .

 كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره در تلاش براي ارتقای ظرفیت  و هم برای ارتقای ظرفیت  كارمندان خود از جمله مسولين بخش حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت وموسسات و نهاد های دولتی وغیر دولتی  بوده و با تدویر ورکشاپ ها و شرکت در کنفرانسها ،سیمنار ها ی  داخلی و خارجي در جهت ارتقاي ظرفيت كارمندان تلاش مثمري نموده است .

  گنجانیدن حق اولویت برای اشخاص دارای معلولیت  واجد شرايط درگزينش و استخدام در برنامه استراتیژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر نشانگر ان است كه كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به  توانمندی این اشخاص برای احراز پست های مختلف در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معتقد می باشد و در تمام اعلانات خود اين موضوع را درج نموده است.

       بخش حمایت و ترویج حقوق اشخاص دارای معلولیت ،همراه باسایر بخش های پروگرامی در مطابقت با پلان عمل در ایجاد و تاسیس و رهبري کمیته های داد خواهی برای انفاذ قانون حقوق وامتیازات اشخاص دارای معلولیت ،الحاق و تطبيق به کنوانسیون جهانی اشخاص دارای معلولیت به منظور حمایت و ترویج حقوق بشری این اشخاص داد خواهی نموده ومي نمايد و تا اكنون در هشت دفتر ساحوي كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان كميته هاي داد خواهي ايجاد شده و با نهاد هاي مدني و دولتي با ارزيابي نياز سنجي ها فعاليت هاي دادخواهي شان را به پيش مي برند. با ایجاد وحمایت از شبکه های داد خواهی در راستای تامین تمامی حقوق بشري اشخاص دارای معلولیت فعالیت می نماید .

      يكي از دست اورد هاي مهم كميته هاي داد خواهي كه در مركز ودفاتر ساحوي همراه با ساير نهاد هاي جامعه مدني و موسسات ملي وبين المللي عرصه معلوليت بدست امده است همانا تصويب و توشيح قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت و هم چنان  الحاق افغانستان به كنوانسيون حقوق اشخاص داراي معلوليت و كنوانسيون منع مهمات خوشه اي كه استفاده ان باعث معلوليت در بين زنان واطفال هموطن مي گرديد مي باشد .

بخش حمايت از حقوق اشخاص داراي معلوليت در تجليل از روز هاي ملي وبين المللي اشخاص داراي معلوليت همراه با اعضاي كميته داد خواهي حقوق اشخاص داراي معلوليت نيز نقش وسهم عمده خويش را انجام داده است كه از جمله تجليل از روز جهاني اشخاص داراي معلوليت (سوم دسامبر- روز جهاني عصاي سفيد-روز جهاني صلح وغيره نقش عمده داشته است و نيز باانجام مصاحبه هاي از طريق راديو هاي محلي وتلويزيون ها در رابطه با موضوعات مختلف معلوليت نقش عمده اي در تنوير اذهان عامه ايفا نموده ومي نمايد.

    موضوعات مختلف ديگر نيز از جمله موضوع داد خواهي براي قابل دسترس ساختن فزيكي اماكن عامه نيز يكي ديگر از كار هاي اين بخش و كميته داد خواهي حقوق اشخاص داراي معلوليت بوده كه نتايجي خوبي در اين زمينه بدست امده است ،تاسيس يك مكتب براي نا بينايان و ناشنوايان در مزار شريف يكي از دست آورد هاي داد خواهي مشترك ما با نهاد هاي عضو كميته داد خواهي مي باشد.

 همكاري هاي اين بخش با نهاد هاي دولتي در مورد داد خواهي از حقوق اشخاص داراي معلوليت مورد توجه بوده و در زمينه هاي تامين حق سياسي  و اوردن تعديلات لازم در قانون حقوق و امتيازات اشخاص داراي معلوليت تلاش هاي مثمري را دارد.

بخش دوم  : نظارت

 

         این بخش به منظور نظارت بر وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت از جمله حق دسترسي به :(اشتغال،صحت ،آموزش و دسترسي فزيكي به اماكن عامه  )و سایر حقوق بشری شان اقدامات  را انجام داده است و بعد از انفاذ قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت و تصویب کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت از تطبیق مفادات ان نظارت نموده و به این منظور فورمه مخصوصی را در زمینه تهیه نموده تا بتوانيم با نظارت از وضعيت حقوق بشري شان ،زمينه ادغام انها را در زمينه هاي مختلف با جامعه مساعد ساخته و انها نيز بتوانند به صورت برابر با اشخاص غير معلول از احترام ومنزلت انساني برخوردار گردند.

نظارت از حق دسترسي فزيكي اشخاص داراي معلوليت به اماكن عامه انجام شده است و گزارش تحقيقي ان به بدست نشر سپرده شده است.


بازنشر این مطلب