معلولیت ها

تحقیق حقوق افراد دارای معلولیت :

دستنامه ای برای اعضای پارلمان در باره کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و پروتوکول اختیاری آن... ادامه مطلب


بازنشر این مطلب