گزارش وضعیت حقوق اشخاص دارای معلولیت در افغانستان

سال 1393

اشخاص داراي معلولیت در حدود 15 % کل نفوس جهان را تشکیل میدهد. اما در کشور ما قرار سروي ملی معلولیت که در سال 2005 توسط مؤسسه هندیکپ انترنشنل انجام شد ه است، حدود 2,7 % نفوس کشور را که 840000 نفر میشود، اشخاص داراي معلولیت‌هاي شدید تشکیل می‌دهد. براساس این سروي، %59 آن را مردان و 41 % آن را زنان داراي معلولیت تشکیل می‌داده است. حقوق اشخاص داراي معلولیت در ماده پنجاه و سوم قانون اساسی افغانستان، قانون حقوق و امتیازات اشخاص داراي معلولیت و کنوانسیون حقوق اشخاص داراي معلولیت تضمین شده است.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب