گزارش ازاجراآت سال 1395 بخش حمایت ازحقوق اشخاص دارای معلولیت

بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در چوکات تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 2005 میلادی به خاطر حمایت،نظارت و تعمیم حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت  مطابق ماده بیست وششم قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر در  هشت دفترساحوی ایجاد گردیده و تا اکنون در همین دفاتر مطابق پلان عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به فعالیت های خویش ادامه می دهد.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید:


بازنشر این مطلب