معاهده مراکش در مورد تسهیل دسترسی افراد نابینا، معلولیت های بینایی و معلولیت های دیگر به آثار و منابع چاپی

ضمن به یادآوری اصول عدم تبعیض، فرصت های برابر، قابلیت دسترسی، مشارکت کامل و موثر و ورود  در جامعه، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق افراد دارای نارسایی، اعلام شده است؛

وبا در نظرداشت چالش هایی که منافی  توسعه کامل افراد با نارسایی های بینایی و یا معلولیت های دیگر در منابع چاپی بوده و آزادی بیان آنها را محدود می کند، بشمول آزادی تفحص ، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از هر قبیل، بر اساس اصول برابری با دیگران، از جمله از طریق استفاده از همه انواع ارتباطات به خواست و انتخاب خود، برخورداری از حق آموزش و پرورش، و فرصت ها برای انجام تحقیقات؛

با تاکید بر اهمیت حمایت از حق چاپ به عنوان یک انگیزه و پاداش برای ایجادگری های ادبی و هنری و بهبود فرصت ها برای همه، از جمله افراد  دارای نارسایی های بینایی و یا معلولیتهای دیگر در منابع چاپی، به منظور اشتراک در حیات فرهنگی جامعه، جهت بهره مندی از هنر و پیشرفتهای علمی و فوائد آن؛

برای معلومات بشتر لینک ذیل را دانلود کنید.


بازنشر این مطلب