گزارش فعالیت های سال 1397 بخش حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت

 

مقدمه:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بخش های انکشافی و حمایتی را در تشکیل خود دارد که عبارت اند از بخش حمایت و انکشاف از حقوق زنان،بخش حمایت و انکشاف از حقوق اطفال و بخش انکشاف و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت؛ این بخش ها در کنار سایر بخش های پروگرامی و حمایتی در روشنایی برنامه استراترتیژیک و برنامه عمل سالانه کار و فعالیت می نمایند.

 بخش انکشاف و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت تا هنوز در هشت دفتر ساحوی ایجاد و فعالیت های خود را در راستای برنامه های مدون کمیسیون انجام می دهند. عمده ترین فعالیت های این بخش در راستای رهبری موضوعات حقوق بشری، حمایت و توسعه حقوق بشر و نظارت از وضعیت حقوق بشری این اشخاص می باشد.

 ما از گزارش فعالیت های انجام شده توسط همکاران  این بخش گزارش های سالانه و گزارش نظارتی را تهیه و برای حمایت از حقوق ان ها دادخواهی می نمائیم.

برای دریافت متن کامل روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 


بازنشر این مطلب