اقتصادی سماجی وربیدگن حکانی بین المللی میثاق

پربیرگون هما اصولاً که به ملل متحدی منشوررا جار بوتگیت، بشری خانوادی مچین باسکانی ذاتیین حیثیتی درست کرتن و هم ور و انتقال نه بوتنیین حک به آزاتی، عدل و سولی بنیاد...


بازنشر این مطلب