اعلاميه جهاني حقوق کودک مصوب اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد بيستم نوامبر 1959

 

نظر به اين که اعضاي ملل متحد درمنشور ملل، اعتقاد خود را به حقوق اساسي ومنزلت و ارزش افراد بشرمجدداً تاکيد نموده وجهت پيشبرد رشد اجتماعي بهبود شرايط زنده‌گي درآزادي گسترده تري مصمم گشته اند.

نظر به اين که ملل متحد دراعلاميه جهاني حقوق بشرتاکيد نموده اند که همه افراد بدون درنظرگرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي ياساير عقايد اصليت اجتماعي يا ملي، ثروت، تولد يا ويژه‌گي‌هاي ديگر، مشمول حقوق و آزادي توصيه شده دراعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد.

 نظربه اينکه کودک به علت عدم تکامل رشد بدني و فکري، قبل وبعد ازتولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمايت قانوني مناسب ميباشد نيازمند است.

 نظربه اينکه نيازبه چنين مراقبت وحمايت خاص در اعلاميه ژنو حقوق کودک سال 1924 آمده است ودراعلاميه جهاني حقوق بشرو در مرامنامه‌هاي بنياد هاي تخصصي سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط به رفاه کودکان به رسميت شناخته شده است.

بنابرين مجمع عمومي سازمان ملل:

اين اعلاميه حقوق کودک را با اين هدف که ايام کودکي توأم با خوشبختي بوده و ازحقوق و آزاديهايي که درپي خواهد آمد بخاطر خود وجامعه اش بهره مند شود، رسماً به آگاهي عمومي مي‌رساند و ازپدران ومادران و زنان ومردان بعنوان افراد جامعه، سازمان‌هاي داوطلب، مقامات محلي و دولت‌ها خواستاراست تا اين حقوق را به رسميت شناخته و درجهت رعايت اين حقوق ازطريق قوانين وساير تمهيداتي که به تدريج با توجه با اصول زير تدبيرميگردند اهتمام ورزند:

 

اصل يک:

کودک بايد ازکليه حقوق مندرج در اين اعلاميه برخوردار شود. همه کودکان بدون استثنا و تبعيض وبدون درنظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، دين، عقايد سياسي ياساير عقايد،منشاء اجتماعي يا ملي، ثروت، تولد ويا ويژه‌گي‌هاي فردي يا خانواده‌گي مشمول اين حقوق مي‌شوند.

 

اصل دوم:

کودک بايد ازحمايت ويژه برخودار شود وامکانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فکري اخلاقي و اجتماعي وي به نحوي سالم وطبيعي ودرمحيط آزاد ومحترم توسط قانون يا مراجع ذيربط دراختيار وي قرار گيرد. در وضع قوانيني بدين منظور منافع کودکان بايد بالاترين اولوليت را داشته باشد.

اصل سوم:

کودک بايد ازبدو تولد صاحب اسم و مليت گردد.

 

اصل چهارم:

کودک بايد از امنيت اجتماعي بهره مند گردد. در محيطي سالم پرورش يابد وبدين منظور کودکان ومادران بايد ازمراقبت وحمايت خاص که شامل توجه کافي پيش وبعد ازتولد ميشود، بهره مند شوند. کودک بايد امکان برخورداري ازتغذيه، مسکن، تفريحات و خدمات پزشکي مناسب را داشته باشد.

 

اصل پنجم:

کودکي که ازلحاظ بدني، فکري يا اجتماعي معلول است بايد تحت توجه خاص، آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضع خاص وي، قرار گيرد.

 

اصل ششم:

کودک جهت پرورش کامل و متعادل شخصيتش نياز به محبت وتفاهم دارد وبايد حتي الامکان تحت توجه وسرپرستي والدين خود و به هرصورت درفضاي پر از محبت درامنيت اخلاقي و مادي پرورش يابد. کودک خوردسال را بجز درموارد استثنايي، نبايد ازمادر جدا کرد. جامعه ومقامات اجتماعي موظفند که نسبت به کودکان بدون خانواده وکودکان بي بضاعت توجه خاص مبذول دارند.

کمک‌هاي نقدي دولت وديگرتسهيلات جهت تامين و نگهداري فرزندان خانواده هاي پرجمعيت توصيه مي‌شود.

 

اصل هفتم:

کودک بايد ازآموزش رايگان واجباري، حداقل درمدارج ابتدايي بهره مند گردد. کودک بايد از آموزشي بهره مند شود که درجهت پيشبرد و ازدياد فرهنگ عمومي اوبوده و چنان سازنده باشد که درشرايط مساوي بتواند استعداد، قضاوت فردي، درک مسوؤليت اخلاقي واجتماعي خود را پرورش داده وفردي مفيد براي جامعه شود.

درامر آموزش ورهبري کودک، مصالح کودک بايد رهنماي مسوؤلين امورباشد. چنين مسوؤليتي در درجه اول به عهده والدين مي‌باشد.

کودک بايد ازامکانات کامل براي بازي وتفريح باهمان اهدافيکه درمورد آموزش او آمده، برخودار گردد.جامعه ومقامات اجتماعي بايد کوشش نمايند تا امکان استفاده از اين حقوق را رايج سازند.

 

اصل هشتم:

کودک بايد درهرشرايطي جزء اولين کساني باشد که ازحمايت و تسهيلات بهره مند گردد.

اصل نهم:

کودک بايد دربرابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت واستثمار حمايت شود. کودک نبايد به هيچ شکلي وسيله مبادله قرار گيرد. کودک نبايد قبل از رسيدن به حد اقل سن مناسب به استخدام درآيد و نبايد به هيچ وجه امکان ويا اجازه استخدام کودک درکارهايي داده شود که بسلامت ويا آموزش وي لطمه زده ويا باعث اختلال رشد بدني، فکري ويا اخلاقي وي گردد.

 

اصل دهم:

کودک بايد درمقابل هرگونه اعمال ورفتاريکه ترويج تبعيضات نژادي، مذهبي وغيره را ممکن مي‌سازد، حمايت شود. کودک بايد با روحية پرتفاهم، گذشت، معتقد به دوستي بين مردم، صلح وبرادري جهاني و با آگاهي کامل براين که توانايي واستعداد وي بايد وقف خدمت به همنوعانش شود، پرورش يابد.

 

 

 


بازنشر این مطلب