پروتوكول اختياري مربوط به ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي

تهيه وتقديم به مجمع عمومي ملل متحد

غرض امضأ تصويب والحاق به توافق 2200 الف (د- 21)

مورخ 16 دسامبر 1966 آن مجمع

 

كشور هاي طرف اين پروتوكول، درصورت لزوم به منظور حصول هرچه بيشتر مقاصد ميثاق حقوق مدني وسياسي (كه از اين پس ميثاق ناميده ميشود) و اعمال مقررات آن مقتضي است كه به كميته حقوق بشر تشكيل شده طبق مندرجات بخش چهارم ميثاق(كه از اين پس كميته ناميده ميشود) اختيار داده شود، مكتوبات افرادي را كه مدعي هستند قرباني نقض هريك از حقوق مذكور درميثاق شده اند،در يافت وبنحو مذكور دراين پروتوكول مورد رسيده گي قرار دهد، به قررا ذيل توافق كرده اند:

ماده اول:

هر كشور طرف ميثاق كه طرف معاهدة اين پروتوكول ميشود، صلاحيت كميته را براي دريافت رسيده گي به اطلاعيه هاي افراد تابع صلاحيت خود كه مدعي هستند قرباني نقض هريك از حقوق مذكور درميثاق از طرف آن كشورشده اند برسميت ميشناسد، كميته هيچ اطلاعية مربوط به يك كشور طرف ميثاق را كه طرف معاهده اين پروتوكول نيست نميپذيرد.

ماده دوم:

 با رعايت مقررات مادة يك، افراد يكه مدعي هستند هريك از حقوق آنان دراين ميثاق احصأ شده است نقض گرديده وكليه طرق شكايت موجود طبق قوانين داد رسي را طي كرده اند ميتوانند يك اطلاعيه كتبي براي رسيده گي به كميته تقديم بدارند.

ماده سوم:

 كميته هراطلاعية تقديم شده به موجب اين پروتوكول را كه بي نام (بدون امضاء) بوده يا اينكه تقديم آن را وسيلة سوء استفاده از حق تقديم چنين اطلاعيه ها تشخيص دهد يا منافي مقررات ميثاق باشد،غير قابل قبول (مردود) اعلام ميكند.

ماده چهارم:

 1. با رعايت مقررات ماده سه، كميته هراطلاعيه تقديم شده به موجب اين پروتوكول رابه اطلاع كشور طرف معاهده اين پروتوكول كه با ادعای مدعي ناقض هريك از مقررات ميثاق باشد ميرساند.
 2. درظرف شش ماه كشور دريافت كننده اطلاعيه توضيحات يا اظهارات روشن كننده مسئله وتدابيري را كه براي علاج وضعيت ممكن اتخاذ شده باشد، درصورت اتخاذ چنين تدابير كتباَ به كميته تقديم ميدارد.

ماده پنچم:

 1. كميته به اطلاعيه هاي واصل به موجب اين پروتوكول با توجه به كليه اطلاعات كتبي كه از طرف شاكي واز طرف كشور ذينفع طرف معاهد آن تقديم شده است، رسيده گي ميكند.
 2. كميته به هيچ اطلاعية واصل از يك فرد رسيده گي نخواهد كرد مگراينكه اطمينان حاصل كند که:

الف: همان موضوع به موجب آيين داد رسي تحقيق يا تصفيه بين المللي ديگر تحت رسيده گي نيست.

ب: شاكي كليه طرق شكايت موجود داخلي را طي كرده است. اين قاعده درموارد يكه طي طرق شكايت به نحو غير معقول طولاني باشد مجري نخواهد بود.

 1. كميته درموقع رسيده گي به اطلاعيه هاي واصل به موجب اين پروتوكول جلسات سری تشكيل ميدهد.
 2. كميته نظريات (تشخيص هاي) خود را به كشور ذينفع طرف معاهد پروتوكول وفرد شاكي اطلاع ميدهد.

ماده ششم:

 كميته در گزارش سالانة خود كه طبق ماده 45 ميثاق تنظيم ميكند،خلاصة فعاليت هايی را كه به موجب اين پروتوكول انجام داده است مي گنجاند.

ماده هفتم:

تا زمانيكه هدف هاي قطعنامه 1514 (دوره اجلاسية پانزدهم) مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تاريخ 15 دسامبر 1960 را جع به اعلامية اعطاي استقلال به سرزمين ها ومردم مستعمرات تحقق يابد، مقررات اين پروتوكول حق شكايتي را كه به موجب منشور ملل متحد وساير مقاوله نامه ها واسناد بين المللي منعقد درتحت لواي سازمان ملل متحد يا موسسات تخصصي آن به اين مردم اعطا شده به هيچ وجه محدود نمي كند.

ماده هشتم:

 1. اين پروتوكول براي امضاي هر كشوري كه ميثاق را امضا كرده است مفتوح است.
 2. اين پروتوكول موكول به تصويب هر كشوري است كه ميثاق را تصويب كرده باشد يا به آن ملحق شده است. اسناد تصويب نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
 3. اين پروتوكول براي الحاق هر كشوري كه ميثاق را تصويب كرده يا به آن ملحق شده مفتوح است.
 4. الحاق به وسيله توديع سند الحاق نزد سر منشي سازمان ملل متحد به عمل مي آيد.
 5. سر منشي سازمان ملل متحد كليه كشور هايي را كه اين پروتوكول را امضآ كرده اند يا به آن ملحق شده اند از توديع هر سند تصويب يا الحاق مطلع ميكند.

ماده نهم:

 1. به شرط لازم الاجراء شدن ميثاق اين پروتوكول سه ماه پس از تاريخ توديع دهمين سند تصويب يا الحاق نزد سر منشي سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد.
 2. براي هر يك از كشور هايي كه بعد از توديع دهمين سند تصويب يا الحاق اين پروتوكول را تصويب خواهند كرد يا به آن ملحق خواهند شد اين پروتوكول سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن كشور لازم الاجراء خواهد شد.

ماده دهم:

مقررات اين پروتوكول بدون هيچ گونه محدوديت يا استثناء به كليه واحدهاي تشكيل دهنده كشور هاي متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.

ماده يازدهم:

 1. هر كشور طرف معاهده اين پروتوكول ميتواند يك اصلاحيه پيشنهاد ومتن آن را نزد سر منشي سازمان ملل متحد توديع كند، سرمنشي طرح اصلاحيه هاي پيشنهادي را به كشور هاي طرف معاهده اين پروتوكول ارسال ميداردو ازآنها درخواست مينمايدبه او اطلاع دهندكه آيا مايل هستند كنفرانسي از كشورهاي طرف معاهده براي بررسي اين طرحها واخذ رأي درباره آنها تشكيل شود؟ هرگاه اقلاَ يك ثلث كشور هاي طرف معاهده موافق تشكيل چنين كنفرانسي باشند، سرمنشي، كنفرانس را زير لواي سازمان ملل متحد تشكيل خواهد داد. هراصلاحيه كه به اكثريت آرای كشور هاي حاضر و راي دهنده دركنفرانس پذيرفته شود براي تصويب به مجمع عمومي ملل متحد تقديم ميشود.
 2. اصلاحيه ها وقتي كه به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيد ويا اكثريت دوثلث از كشورهاي طرف معاهد اين پروتوكول طبق قواعد قانون اساسي هريك پذيرفته شد لازم الاجرا ميشود.
 3. وقتي اين اصلاحيه ها لازم الاجرا ميشود براي كشور هايي كه آنها را پذيرفته اند الزام آور خواهد بود. ساير كشورهاي طرف معاهده كماكان به مقررات اين پروتوكول و هراصلاحيه قبلي كه پذيرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده دوازدهم:

هر كشور طرف معاهده ميتواند هر موقع اين پروتوكول را از طريق اخطاريه كتبي خطاب به سرمنشي سازمان ملل متحد فسخ كند. اين فسخ سه ماه پس از تاريخ وصول اخطاريه به سرمنشي نافذ خواهد شد.

 1. فسخ به اجراي مقررات اين پروتوكول در مورد هراطلاعيه كه به موجب ماده2 قبل از تاريخ نافذ شدن فسخ تقديم شده باشد خللي وارد نميكند.

ماده سيزدهم:

قطع نظر از اطلاعيه هاي پيش بيني شده دربند5 ماده 8 اين پروتوكول سرمنشي سازمان ملل متحد كليه كشورهاي مذكور دربند يك ماده48 ميثاق را از امور ذيل مطلع خواهد كرد:

الف) امضا هاي اين پروتوكول واسناد تصويب والحاق توديع شده طبق ماده8.

ب) تاريخي كه اين پروتوكول طبق ماده9 لازم الاجرا خواهد شد وتاريخي كه اصلاحيه ها طبق ماده11 لازم الاجرا خواهد شد.

ج) فسخ هايي كه طبق ماده 12 شود.

ماده چهاردهم:

اين پروتوكول كه متنهاي چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي واسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است دربايگاني سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

 1. سرمنشي سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين پروتوكول را به كليه كشورهاي مذكور درماده 48 ميثاق ارسال خواهد داشت.

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب