عهدنامه حقوق سياسي زنان ۳۱ مارچ ۱۹۵۳

 

مورد اجرا: ۷ جولاي ۱۹۵۴

جوانب قرار داد

با آرزومندي تطبيق اصول برابري حقوق زنان ومردان كه درمنشور(فرمان) ملل متحد ذكرشده است، با فهم اينكه هركس حق دارد درحكومت كشورش، مستقيم ويا غيرمستقيم از طريق انتخاب نماينده گان سهم گيرد وحق دارد كه بطور مساويانه دركشور شان به خدمات عامه دسترسي داشته باشند  و با آرزوي تساوي مقام مردان وزنان جهت كسب امتياز حقوق سياسي برمبناي منشور ملل متحد واعلاميه جهاني حقوق بشر.

بنابرين موافقت ميشود كه ازين به بعد موارد ذيل قابل اجرا خواهد بود:

ماده اول:

زنان بايد بدون تبعيض مساويانه با مردان درتمام انتخابات سهم گرفته و حق راي دهي را داشته باشند.

ماده دوم:

زنان واجد شرايط بايد درتمام انتخابات  براي اخذ كرسي كه از طريق انتخابات تعيين شده وتوسط قانون داخلي تنظيم ميگردد، بطور مساوي بامردان بدون تبعيض حق داشته باشند.

ماده سوم:

زنان بايد حق داشته باشند كه در دفاتر خدمات عامه اجراي وظيفه نموده و درتمام وظايف عامه كه در روشنايي قانون وضع گرديده است، بدون تبعيض بطور مساوي با مردان همگام باشند.

ماده چهارم:

  1. اين عهد نامه جهت امضأ ازطرف هريكي از اعضاي ملل متحد وهمچنان از طرف هريكي از دولت هاي ديگري كه ازطرف مجلس عمومي ازاو دعوت شده باشد باز است. 2- اين عهد نامه بايد تاييد وتصديق شود و وسايل تاييديه توسط سرمنشي ملل متحد دردفتر او نگهداري شود.

ماده پنجم:

1- اين عهد نامه براي تمام دولتهايي كه به آن مراجعه ميكنند واز آن درپاراگرف «1» ماده چهارم اشاره شده باز خواهد بود.

2- دسترسي به عهد نامه از طريق اعطاي يك سند به سرمنشي ملل متحد مورد اجرا قرارخواهد گرفت.

ماده ششم:

1- اين عهد نامه بعد از نودمين روزمتعاقب تاريخ سند ششم تاييديه كه امانت گذاشته شده است به مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

2- هردولت كه عهدنامه را بعد از امانت گذاشتن سند ششم تاييد ميدارد، عهد نامه به روز نودمين بعد از تقديم سند كتبي از طرف همچو يك دولت مورد اجرا قرار گرفته ميتواند.

ماده هفتم:

درصورتيكه هريكي از دولت ها شرايط وملاحظاتي را درارتباط به هريكي از مواد اين عهدنامه درهنگام امضا پيشكش ميد ارد، سرمنشي همان ملاحظات را باتمام دولت هاي كه جوانب قرار داد را تشكيل ميدهند ارسال كرده وبعد  هر يكي از دولت هايي كه مخالف آن شرايط وملاحظات پيشنهاد شده باشد، درمدت 90 روز موضوع را به سرمنشي ملل متحد ارسال كرده و اين شرطيه مرسله ( يا بتاريخي كه او جانب ميثاق يا عهدنامه ميشود) و به سرمنشي خاطر نشان ميدارد كه آن را قبول ندارد. درهمچويك مورد عهدنامه بين دو دولت هاي  كه چنين شرايط و ملاحظات را به ميان مياورند  قابل اجرا نمي گردد.

 

 

ماده هشتم:

1- هردولتي كه طور كتبي اين عهدنامه را قبول نميدارد واز آن سرمنشي ملل متحد را درجريان ميگذارد،پيشنهاد عدم قبولي يك دولت بعد ازيك سال يعني بعد از تاريخ رسيد آن توسط سرمنشي ملل متحد مورد اجرا قرار ميگيرد.

2- هرگاه تعداد دولت هايي كه عهد نامه را رد ميدارند، به كمتر از شش  دولت رسد. بعداً عهد نامه مورد اجرا قرار ميگيرد.

ماده نهم:

هرگونه مشاجره اي كه ميان دو يا چند دولت برسرتعبير و تفسير يا تطبيق اين عهدنامه بوجود آيد كه از طريق گفتگو ومذاكره حل نگردد، بنابر درخواست هريكي از جوانب درگير مشاجره به منظورحل قضيه به محكمه قضايي بين المللي راجع شده، يا اينكه جانبين به شكل ديگري را ه حل را دريابند.

ماده دهم:

سرمنشي ملل متحد تمام دولت هاي عضو ملل متحد و دولت هاي غير عضو را كه در پراگراف (1)  ماده نهم اين عهدنامه بدان اشاره شده است از موارد ذيل با خبر ميدارد:

الف) امضا ها واسناد تاييديه كه  مطابق ماده چهارم دريافت شده است.

ب) اسناد تاييديه مطابق و براساس ماده پنجم دريافت شده است.

ج) تاريخ اين عهدنامه مطابق ماده ششم قابل اجرا ميشود.

د) مراسلات وياد داشت هايكه  مطابق ماده هفتم دريافت شده است

ه) ياد داشت هاي غير قبول شده مطابق پاراگرف 1 ماده هشتم دريافت شده است.

و) نسخه هاي لغو شده مطابق پاراگرف 2، ماده هشتم دريافت شده است.

ماده يازده هم:

1- اين ميثاق كه متن هاي آن بزبان هاي چينايي، انگليسي، فرانسوي، روسي  و هسپانوي تسويد گرديده است همه درست اند و درآرشيف ملل متحد قيد گرديده است.

2- سر منشي ملل متحد يك كاپي سند تاييد شده را به تمام اعضاي ملل متحد و دولت هاي غير عضوارسال داشته طوريكه درپاراگرف 1 ماده چهارم ذكر گرديده است.

 

 


بازنشر این مطلب