لایحه تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

لایحه تدارکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اهداف

ماده سوم:

اهداف این لایحه عبارت اند از:

1- تنظیم امور تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی مورد ضرورت به شیوه های اقتصادی، مناسب، مستند و با کیفیت.

2- ایجاد سیستم آزاد، شفاف و رقابتی به منظور کنترول موثر بودجه، مصارف و مکلفیت راپور دهی برای تمویل کننده.

3- فراهم نمودن زمینه اشتراک داوطلبان واجد شرایط.

4- تنظیم حدود صلاحیت های پولی.

5- فراهم سازی زمینه های تامین شفافیت، حساب دهی و مبارزه با فساد اداری.

 

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید


بازنشر این مطلب