لایحه تفتیش داخلی

 

اهداف

ماده سوم:

1- تفتیش اجراآت مالی و اقتصادی بخش های مربوط حد اقل سال یک مراتبه.

2- تطبیق شاخص های پلان عمل کمیسیون.

3- حفاظت وجوه نقدی و دارای جنسی.

4- صحت امور حسابی و راپور دهی.

5- اجراآت موثر نقش تفتیش امور داخلی.

6- حصول اطمینان از موجودیت و موثریت کنترول اجراآت داخلی در پروسه های کاری در مطابقت به قانون و مقررات و اصل صرفه جویی و اجراآت شفاف در کمیسیون.

7- انجام تفتیش داخلی طبق معیار های تفتیش توسط گروپ های تفتیش و ارایه گزارش آن به آمر بخش در مدت معینه.

8- تامین شفافیت و حساب دهی و مبارزه با فساد اداری.

فایل کامل لایحه تفتیش داخلی را از اینجا دانلود کنید.

 


بازنشر این مطلب