لایحه تنظیم اموروسایط ترانسپورتی

 

اهداف

ماده سوم:

اهداف این لایحه عبارت اند از:

1- تقویت سیستم ترانسپورتی و چگونگی بهره برداری مناسب از وسایط ترانسپورتی.

2- ایجاد سهولت در سیستم ترانسپورت و عرضه خدمات مناسب، به موقع و موثر ترانسپورتی.

3- تنظیم امور مربوط به توزیع، ترمیم، محافظت و مراقبت از وسایط و تفکیک حالات تصادم.

4- اتخاذ تدابیر درست و به موقع رانندگان و سایر کارکنان کمیسیون در استفاده از وسایط.

5- تنظیم وظایف و مسوولیت رانندگان، شعبه ترانسپورت و سایر کارکنان کمیسیون.

6- تثبیت نورم های مصرف مواد سوخت وسایط به منظور صرفه جوئی درمصارف وتنظیم بهتر اجراآت حسابی درمورد حمل ونقل.

  فایل کامل لایحه تنظیم اموروسایط ترانسپورتی را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب