لایحه کارگر روزمزد

 

اهداف

ماده دوم:

اهداف این لایحه عبارت اند از:

1- تنظیم مکلفیت های کمیسیون و کارگران روز مزد. 

2- تعیین نحوه عقد قرارداد، پرداخت مزد، تداوی و پرداخت جبران خسارت کارگران روز مزد.

3- بهبود شرایط کار کارگران روز مزد و تعیین ساعات کاری.

فایل کامل لایحه کارگر روزمزد را از اینجا دانلود کنید

 


بازنشر این مطلب