تفنگت را زمین بگذار بازدید:582 تاریخ نشر:2020-04-01

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

#تفنگترازمین_بگذار
#ټوپکدېپرمځکهکېږده
#Put_the_gun_down


بازنشر این مطلب