تفنگت را زمین بگذار بازدید:635 تاریخ نشر:2020-04-04

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

تفنگت را زمین بگذار | Put the gun down

#تفنگترازمین_بگذار
#ټوپکدې_پرمځکهکېږده
#Put_the_gun_down


بازنشر این مطلب