پرسش و پاسخ
 • تبصره وجوددارد که کمیسیون مرجع گرفتن طلاق خانمها ازشوهران شان می باشد؟

  هرگز نه! مرجع طلاق و تفریق محاکم می باشد و کمیسیون محکمه نیست و این صلاحیت قانونی محاکم است. کمیسیون همواره مساعی به خرج می دهد تا اختلافات بین زن و شوهر از طریق میانجی گر ی و مصالحه حل گردد. ولی هرگاه این تلاش ها مؤثر نیافتد، همسران شاکی می توانند، از طریق محکمه فامیلی و یا محاکم رسمی دیگر، به استناد دلایل شرعی خواها ن رفع مشکل خود گردند و یا تقاضای طلاق یا تفریق را نمایند.

 • عدالت انتقالی چه معنا دارد؟

  عدالت انتقالی یک روند جامع است که در کشورهای بعد از جنگ، مخصوصاً کشورهائی که در گیر جنگهای داخلی می باشند، برای تامین مصالحه و آشتی پایدار، جلوگیری از تکرار جنایات جنگی در آینده، مستند سازی وقایع و جریانات جنگهای داخلی، و شیوه های رسید گی به بیعدالتی و مظالم جنگی گذشته می باشد.

 • کمیسیون چراازجنایت کاران حمایت می کند؟

  کمیسیون از جنایت کارن حمایت نمی کند و نکرده، و همیشه خواهان از بین رفتن فرهنگ معافیت و مجازات جنایت کاران از طریق محکمه عادلانه و منصفانه است. کمیسیون از ارگانهای امنیتی، عدلی و قضائی متوقع است تا طبق قوانین نافذه کشور با مجرمین برخورد جدی نموده و از قانون گریزی و معافیت جنایت کاران جلوگیری نمایند. یکی از وظایف عمده کمیسیون نظارت بر روند کاری ادارات پلیس و حارنوالی ها است تا مجرمین به ناحق عفو و برائت داده نشوند. بناء کمیسیون خواهان تعقیب عدلی دو سیه های مجرمین است و نه معافیت انها. کمیسیون هیچگاهی از مجرمین حمایت نکرده، صرف از حقوق آنها مانند حق دفاع ، حق داشتن وکیل مدافع، حق آگاهی از علل حبس و توقیف خود، حق معاینه صحی و ملاقات اعضای خانواده و محل مناسب بازداشت حمایت می نماید و متوقع است که ارگانهای مربوط امنیتی در تامین این حقوق شان و عدم توصل به شکنجه در مورد شان ظرفیت های کاری خود را بالا ببرند تا ازنقض حقوق بشری نه تنها زندانیان بلکه تمام افراد جامعه جلوگیری گردد.

 • کمیسیون چرامانع نشان دادن قیا فه مجرمین ازطریق تلویزیون میگردد؟

  اول اینکه به اساس قانون اساسی تا وقتی که شخصی از طرف محکمه با صلاحیت محکوم به جزاء نشده باشد، بی گناه محسوب می گردد. بناء شخص بی گناه را در بین جامعه انگشت نما و تشهیر ساختن، حفظ کرامت اورا مورد سوال قرار می دهد. دوم اینکه، وقتی یک شخص مظنون و یا متهم به جرم در ملاء عام نشان داده می شود، اطفال، همسر و سایر اقارب وی در جامعه توهین و تحقیر می گردند، در حالی که انها اشخاص بی گناه هستند.

 • همیشه که ازحقوق بشرصحبت میشود روی وضعیت زنان وحقوق آنها زیادترتوجه میشود آیا حقوق بشرصرف ازحقوق زن حمایت می کند؟

  حقوق بشر در برگیرنده حقوق تمام انسانها و تامین امنیت فردی برای تمام افراد است. طبیعتاً حقوق زنان جدا از حقوق مردان و اطفال مطرح نمی شود. همانطوری که ماده 54 قانون اساسی خانواده را رکن اساسی جامعه یاد نموده است، ضرورت است تا برای ایجاد یک جامعه سالم اول باید خانواده سالم باشد. بناءً نقش زن در خانواده و تربیه سالم اولاد ها نهایت عمده و اساسی میباشد. تامین و حمایت از حقوق زنان، در حقیقت نشاندهنده درجه احترام و رعایت حقوق بشر در یک جامعه می باشد. از طرفی چون زنان در تمام کشور ها و در بسیاری فرهنگ ها از محدو دیت دسترسی شان به حقوق و آزادی های اساســــی رنج می برند و همین امر باعث شده که زنان در تمام عرصه های حیات اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی عقب بمانند. بناء برای این که این عقب ماند گی در طویل ا لمدت جبران گردد، روی حقوق زن که مجزا از حقوق مردان نیست تو جه و تاکید بیشتر صورت می گردد. و به همین خاطر میثاق بین المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به سطح جهانی طرح و تصویب گردیده است. و دولت ها را ملزم قرار داده تا در این مورد توجه بیشتر مبذول بدارند.

 • کمیسیون دررابطه به نقض حقوق بشری که ازجانب قوای خارجی درافغانستان صورت می گیرد (تلاشی منازل مسکونی ،زندانی کردن افغانها درزندان های مربوط خودشان،بمباردمان ساحات غیرنظامی وکشته شدن افرادغیرنظامی وبی گناه) چگونه موقفی را اختیارکرده و چه دست آورد دارد؟

  کمیسیون تا اکنون بیش از 130 شکایت در رابطه به قوای خارجی دریافت داشته است. کمیسیون در زود ترین وقت با مسوولین و نماینده گان قوای خارجی به تماس شده و تلاش ورزیده تا مشکل در اسرع وقت حل گردد. کمیسیون توانسته است تا چندین ماموریت میانجیگری را بین قوای ائتلاف و نماینده گان مردم از ولایات مختلف (لوگر، پکتیا، ارزگان، قندهار و جلال آباد) انجام دهد. به اثر فشار کمیسیون قوای ائتلاف، آنها یک شخص رابط را به کمیسیون معرفی نموده اند تا در صورت همچو شکایات از طریق تماس باوی اقدامات بعدی صورت گیرد.

 • امریکا که خود را ازجمله حا میا ن حقوق بشر می شمارد چرا برحقوق ملت ها و کشورها (اشغال عراق،حمایت ازاسرائیل و ...) تجاوزمی کند عکس العمل کمیسیون چه بوده؟

  کمیسیون هر نوع تخطی حقوق بشری در هر جای و تو سط هر فرد، گروه و یا دو لتی که صورت می گیرد، را تقبیح می نماید. کمیسیون مستقل حقوق بشر مؤ ظف به حمایت از حقوق بشر و نظارت از آن در داخل افغانستان است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر و شورای حقوق بشر ملل متحد منحیث ارگان های رسمی مراقبت کننده حقوق بشر به سطح بین المللی است و وظیفه دارد تا موارد نقض حقوق بشر در عراق را مورد غور قرار دهد. همچنان کمیته بین المللی صلیب سرخ به اساس مفاد کنوانسیون های چار گانه ژنوا که به نام قوانین بین المللی بشر دوستانه یاد می شوند و بر قواعد جنگ های بین المللی و جنگ های داخلی و همچنان رسیدگی بر وضعیت مردم ملکی در محلات جنگی واسیران جنگی را مطرح می نماید، حالات را در عراق تعقیب می نماید. علاوه بر ارگان های ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ، سازمان های غیر دو لتی بین المللی مانند سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشری رابه سطح جهانی نظارت می نمایند.

 • مشروعیت حقوقی کمیسیون چیست؟

  کمیسیون مطابق به توافقات بن (5 دسمبر 2001) باساس فرمان مورخ 16 جوزا 1381 (مطابق به 6 جون 2002) رئیس اداره مؤقت و فیصله نامه 134/48 سال 1993 مجمع عمومی ملل متحد و اصول پاریس ، و ماده 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تاسیس و فعالیت های خود را در زمینه انکشاف و توسعه، حمایت و نظارت حقوق بشر انجام می دهد.

 • مصارف کمیسیون ازکدام منبع تمویل می گردد؟

  در حال حاضر مصارف کمیسیون از وجه کمک های کشور های کمک کننده به افغانستان که در حقیقت بخشی از عاید ملی کشور را تشکیل می دهد تمویل می گردد و کمک بودجوی به کمیسیون در شمار کمک های جامعه بین المللی به افغانستان محسوب می گردد.

 • چرا کمیسیون رابنام کمیسیون مستقل می نامند ؟

  به خاطر این که کمیسیون خارج از ارکان ثلاثه دو لت، یعنی قضاء، پارلمان و حکومت، اما جز ساختار نظام کشوری، بوده، و به طور مســـــتقلانه عمل می نماید. ماموریت کاری کمیسیون ایجاب می نماید تا منحیث یک ارگان مستقل عمل نماید، در غیر آن کمیسیون نمی تواند از نحوه فعالیت نهاد های دولتی و سایر نهاد ها در راستای تطبیق قانون و تامین حقوق بشر نظارت نماید.

Close