گزارش چهارماهۀ دوم سال 1392

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی چهارماه دوم سال 1392، درچارچوب احکام قوانین نافذۀ کشور و از جمله قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون  و مطابق پلان استراتژیک چهارساله و برنامۀ عمل سالانه خویش، فعالیت‌های مهم و کارکردهای تاثیر گذار در عرصه حمایت، نظارت، توسعه وانکشاف حقوق بشر در سراسر کشور داشته است.

در پلان استراتژیک و پلان عمل کمیسیون پنج هدف استراتژیک و کلی برای کمیسیون شناسائی شده که عبارت از: 1.رهبری 2. آموزش 3. توانمند سازی 4. دادخواهی 5. نظارت و بررسی، می‌باشند. تمام فعالیت‌ها و کارکردهای انجام شده در چهارماه دوم سال 1392 خورشیدی در چارچوب اهداف پنجگانه فوق اجرا شده است. گزارش حاضر انجام فعالیت‌های کمیسیون در مطابقت با اهداف استراتژیک پیش گفته را طی چهار ماه دوم سال 1392 به بررسی می‌گیرد.

منبع اساسی قسمت اعظم معلومات مندرج در گزارش حاضر، گزارش ماهوار دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون است که بر اساس فارمت واحد گزارش‌دهی به بخش نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهیِ دفتر مرکزی ارسال می‌گردد. گزارش ماهوار دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون و بخش‌های مختلف دفتر مرکزی توحید گردیده و به صورت گزارش‌های چهارماهه تهیه و تدوین شده است.

گزارش های موضوعی و تحقیقی کمیسیون، گزارش‌های هفته وار و اختصاصیِ که از دفاتر کمیسیون به دفتر مرکزی مواصلت ورزیده است و معلومات و داده‌های موجود در بانک معلومات (داتابیس) مرکزی کمیسیون، از منابع دیگر معلوماتی است که در تهیه این گزارش از آن استفاده شده است.

 

متن اصلی گزارش را از اینجا دریافت کنید


بازنشر این مطلب