گزارش شش ماهه (سرطان-قوس 1393 )

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس برنامه استراتژیک و عمل جدید خویش و بر مبناي م أموریت قانونی نظارت، حمایت و انکشاف حقوق بشري در شش ماه گذشته سرطان تا اخیر قوس سال 1393 توانسته است در سه عرصه نظارت، حمایت و انکشاف حقوق بشر و در راستاي تحقق چهار هدف استراتژیک رهبري ، توسعه حقوق بشر، توانمند سازي و حمایت و نظارت حقوق بشر به دست اوردهاي مهم در کشورنایل آید.

کمیسیون توانسته تا به صورت مؤثر بر حقوق بشري افراد خصوصاً افراد محروم از آزادي، زنان و اطفال، حمایت و نظارت کرده و در عرصه هاي مهم قانون گذاري، پالیسی و برنامه هاي دولتی با فعالیت هاي دادخواهانه و مؤثر ، تغییرات واصلاحات مهمی ایجاد کن د. کمیسیون هم چنین در سطح بین المللی نیز فعال بوده و در م جامع بی نالمللی به تببین نیازمندي ها و اجراآت مؤثر حمایتی و انکشافی حقوق بشري تأکید کرد. علی رغم چالش هاي امنیتی و جنجال هاي انتخاباتی در طول سال، و ه مچنین مشکلات مالی و بودجوي که باعث عدم پرداخت معاشات کارمندان کمیسیون ش د، کمیسیون توانست برنامه ها یش را مطابق پلان استراتژیک جدید و قانون کمیسیون عملی کند.

گزارش را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب