چگونگی رسیدگی به شکایات

چگونگی رسیدگی به شکایات

در صورتی که شهروندان اطلاعات مورد نظر خویش را، مطابق قانون دسترسی به اطلاعات، دریافت نکردند، می‌توانند با استفاده از  فورم ثبت شکایت  که در بخش فورمه‌ها موجود است، شکایت خود در مورد ‌دریافت نکردن اطلاعات در زمان تعیین‌شده را ثبت نموده و به صورت حضوری و یا از طریق ایمیل، به رئیس نشرات و مطبوعات کمیسیون بفرستند. در صورت ثبت شکایت دربارۀ دسترسی نداشتن به اطلاعات در زمان معین، رئیس نشرات و مطبوعات کمیسیون موضوع را بررسی‌ و به آن رسیدگی خواهد کرد.

ذبیح الله فرهنگ – رئیس نشرات و مطبوعات

  farhang.z@aihrc.org.af