بخش منابع بشری

بخش منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

معرفی منابع بشری به صورت فشرده

مدیریت منابع بشری یا به اختصار منابع بشری به انگلیسی:(Human resources management)، عبارت است از فرایند کار کردن با افراد، به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند، حتی زمانی که تغییر، نیاز به کسب مهارتهای جدید، تقبل مسئولیتهای جدید و شکل جدیدی از روابط را ملزم باشد. در واقع مدیریت منابع بشری استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیتهایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی میشود. به عبارتی دیگر مدیریت منابع بشری تابعی در سازمان است که عملکرد کارکنان را در خدمترسانی به اهداف استراتژیک کارفرما، به حد اعلاء میرساند. مدیریت منابع بشری به دنبال یافتن چگونگی مدیریت افراد در سازمانها، با تمرکز بر سیاستها و سیستمها میباشد. واحدها و بخشهای مدیریت منابع بشری، خصوصاً مسئول عدهای از فعالیتها، از جمله استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد و پاداش و جزا (برای مثال مدیریت سیستم حقوق و مزایا) میباشد. همچنین مدیریت منابع بشری به روابط صنعتی توجه دارد، که همان تعادل در اعمال سازمانی با قوانین ناشی از بحثهای بین کارکنان و مدیران و قوانین دولتی میباشد. مدیریت منابع بشری محصول جنبش روابط بشری در اوایل قرن بیستم میباشد، زمانی که محققان شروع به مستندسازی روشهای ایجاد ارزشهای کسبوکار به وسیله مدیریت استراتژیک نیروی کار کردند. این تابع در ابتدا تحت تأثیر کارهای معاملاتی، مانند سازمان حقوق و مزایا بود، اما با توجه به جهانی شدن، تقویت شرکتها، پیشرفت تکنولوژی، و تحقیقات بعدی، اکنون مدیریت منابع انسانی یا بشری بر ابتکارات استراتژیک مانند ادغام و تملیک، مدیریت استعداد، برنامهریزی جانشینی روابط صنعتی و روابط کاری، چندگانگی فرهنگ و گنجایش میباشد. ممکن است در شرکتهای نوپا وظایف مربوط به مدیریت منابع انسانی یا بشری به وسیله متخصصان آموزش دیده اجرا شود. در شرکتهای بزرگتر، یک گروه کارآمد، با داشتن کارکنانی متخصص در وظایف مختلف منابع انسانی و رهبری وظیفهشناس که در تصمیمگیری استراتژیک در کسبوکار نقش دارد، خود را وقف اجرای قوانین میکند. به منظور آموزش کارکنان، موسسات تحصیلات عالی، انجمنهای تخصصی، خود شرکتها برنامههایی برای مطالعه ایجاد کردهاند، که به وظایف این بخش اختصاص دارند. با توجه به شواهد، سازمانهای آکادمیک و انسانی نیز به دنبال به کار گرفتن و پیش بردن رشته مدیریت منابع انسانی اند. مدیریت منابع انسانی، رشتهای از مطالعات تحقیقاتیست که در زمینه مدیریت و روانشناسی صنعتی و سازمانی از محبوبیت بالایی برخوردار است. در واقع مدیریت منابع انسانی با علومی چون مدیریت رفتار، روانشناسی کار، اقتصاد نیروی انسانی، آمار و کامپیوتر ارتباطی تنگاتنگ دارد. مدیریت منابع انسانی باید برای سازمانها ارزشآفرینی کند. این ارزشآفرینی هم برای ذینفعان داخلی و هم ذینفعان خارجی است. ذینفعان داخلی کارکنان و سازمان هستند در حالی که ذینفعان خارجی مشتریان سازمان، سرمایهگذاران و همچنین جامعه است. در محیط کاری فعلی، تمام شرکتها و سازمانهای جهانی بر ابقای استعداد و آگاهی نیروی کار تمرکز دارند. تمام سازمانها میکوشند تا ترک خدمت کارکنان را کاهش دهند و آگاهی آنان را ارتقاء بخشند. استخدام نیروی کار تازه نه تنها هزینههای بالایی به بار میآورد، بلکه خطر آمدن افرادی را که نتوانند جای فردی را که قبلاً در آن منسب کار میکرد، پر کنند، را افزایش میدهد. بخش مدیریت منابع انسانی تلاش میکند تا با پیشنهاد دادن مزایای جذاب به کارکنان، خطر از دست دادن افراد را کاهش دهند. مفهوم مدیریت منابع بشری: تخصص ویژه است که تمام فعالیتها و زحمات آن برای تأمین اهداف سازمان بوده و برای رضایت کارمندان فکر میکند. اهداف سازمان وقتی به دست آمده میتواند که کارمندان در آن اداره یا سازمان راضی باشند. موفقیت هر اداره و یا سازمان در ترکیب منابع مالی (استفاده مطلوب از سرمایه) منابع بشری (برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، آموزش، انکشاف، برقراری ارتباطات) اطلاعات، مواد و ابزار کاراست تا اینکه رسیدن به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و طویل مدت تضمین گردد. مدیریت منابع بشری برمبنای این اندیشه است که کارکنان باید منحیث انسان در جامعه مورد نظر گرفته شوند و اهمیت آن درک جوانب انسانی در یک اداره میباشد .پس هدف مدیریت منابع بشری این است که اشخاص واجد شرایط برای پستهای مد نظر انتخاب گردند و مهارتهای پرسنل یا کارمند انکشاف یابد تا تمام آنها قادر شوند وظایف محوله را به صورت خوبتر انجام دهند.
وظایف مدیریت منابع بشری:
مدیریت منابع بشری دارای دو نوع وظیفه است: وظایف عام و وظایف خاص
1- وظیفه عام : شامل برنامهریزی، سازماندهی، رهبری، هماهنگی و کتنرول میباشد.
2- وظیفه خاص: برنامهریزی منابع بشری، جذب و انتخاب کارمند؛ بعد از اعلان پستهای خالی، تحلیل و تجزیه درخواستیها، اخذ امتحان تحریری و مصاحبه با داوطلب و سپس جذب کارمند جدید.
آموزش کارمند جدید التقرر در بخشهای مربوط، نگهداری و حفظ کارمندان مجرب و شایسته در اداره، دیزاین سیستم ارزیابی از عملکرد کارمندان در هر سال، دیزاین سیستم پاداش از کارمندان در اداره، دیزاین سیستم امنیت در محیط کار. دیزاین سیستم امنیت شغلی کارمندان.
بخش منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامههای ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود. کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیتهایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دستآورد و نتایج میباشد. کمیسیون بخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پستها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با درنظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد. از بدو تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 16/جوزا/1381 خورشیدی در تشکیلات این نهاد، بخش منابع بشری تسجیل شده و مطابق احکام قوانین نافذه و طرزالعملهای تصویب شده فعالیت مینماید. منابع بشری یک بخش اساسی در تمام ادارات دولتی و نهادهای ملی کشور بوده و برمبنای این اندیشه استوار است. که کارکنان باید به حیث انسان در نظرگرفته شوند. اهداف منابع بشری این است که اشخاص واجد شرایط برای پستهای مورد نظر انتخاب گردند، و مهارتهای کارکنان توسعه یابد تا آنها قادر شوند وظایف محوله را مطابق به لایحه وظایف ایشان به وجه احسن انجام دهند. منابع بشری به خاطر درک جوانب انسانی در اداره و اهمیت استراتژیکی آن حایز اهمیت میباشد. بخش منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با پیشبرد وظایف ذیل در این نهاد اجرای وظیفه مینمایند
1- طرح و تسوید امور تشکیلاتی کمیسیون جهت منظوری هیأت محترم رهبری کمیسیون و ارسال آن به اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان جهت منظوری رییسجمهور.
2- طی مراحل گزینش داوطلبان واجد شرایط مطابق به اعلان از قبل داده شده، تحلیل و تجزیه درخواستهای داوطلبان ارزیابی و و مصاحبه.
3- توسعه مهارتها و قابلیتها (از طریق آموزش به کارمندان در جریان دوره آزمایشی کارمند جدیدالتقرر)
4- ترتیب و تنظیم مسایل اطلاعاتی در باره هرکارمند (خلص سوانح، معلومات پیرامون مهارتها و تواناییها، ثبت اندازه معاشات و غیره در دیتابس منابع بشری).
5- طی مراحل تادیه معاشات، ترتیب قراردادهای کارمندان جدیدالتقرر و قرارداد سالانه کارمندان (انسجام معلومات درباره حاضری کارمند جهت تادیه معاشات کارمندان به بخش مالی).
6- تنظیم وقت و نیروی کار (ارزیابی کارمندان در رابطه به استفاده از وقت و اجراأت شان).
7- تنظیم امتیازات (شمولیت کارمندان در پروگرامهای آموزشی سودمند، مراقبتهای صحی، بیمه صحی بیمه امنیتی و تقاعد کارمند).
8- مدیریت حقوق و امتیازات کارمندان مطابق میزان معاشات کارمندان کمیسیون.
9- ارزیابی از اجراأت کارمندان کمیسیون در اخیر سال مطابق احکام طرزالعمل اداری و مالی.
10- طرح و تسوید رهنمودهای اداری (مرتبط به فعالیتهای بخش)
11- برقراری ارتباط با کارمندان (مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انظباطی و مدیریتی)

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد