هفته ترویج حقوق بشر بازدید: تاریخ نشر:2017-12-10

حقوق‌بشر چیست؟

حقوق‌بشر چیست؟

حقوق‌بشر، عبارت از حقوق‌ذاتی انسان ‌است که هر فرد صرفاً به دلیل آن‌ که انسان است مستحق برخورداری از آن است. نسبت حقوق‌بشر برای هر انسان متساوی و برابر است، زیرا تمام انسان‌ها دارای کرامت‌ذاتی بوده و به‌طور برابر و یکسان انسان هستند.

در افغانستان، با استناد به قوانین نافذۀ کشور، حقوق‌بشر عبارت است از حقوق و آزادی‌های اساسی اتباع که در قانون اساسی، اعلامیه‏‌ها، میثاق‌ها، قرارداد‏ها، پروتکل‌ها و سایر اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر که افغانستان به رعایت و تطبیق آن متعهد است، تسجیل گردیده باشد. دسترسی مساوی و عادلانه به بیمه‏ها، تأمینات و خدماتی که دولت ارائه می‌دارد، نیز از جمله حقوق بشری افراد محسوب می‌گردد.

 

ویژگی‌های حقوق‌بشر

1). ذاتی و فطری‌ بودن،

2). نسبت برابر برای همه، 

3). جهانشمول‌بودن،    

4). به‌ هم‌پیوسته، جدایی‌ناپذیر و انتقال‌ناپذیر بودن،

5). برخورداری از ضمانت اجرای بین‌المللی

6). در برگیرندۀ حق و تکلیف

 

اصول حقوق‌بشر

حقوق‌بشر مبتنی‌است بر اصول: 1). کرامت، 2). آزادی، 3). برابری‌ وعدم تبعیض، و 4). همبستگی.

نکته:

حقوق‌بشر را دولت و قانون ایجاد نمی‌کند؛ بلکه حقوق‌بشر حقوق‌ذاتی است که به هر انسان از آن جهت که انسان است، تعلق می‌گیرد. کنوانسیون‌ها و سایر منابع حقوق‌بشر به‌طور کل، حقوق‌بشر را شناسایی، تعریف، تنظیم و مکانیزم‌هایی حمایتی آن را ایجاد کرده و مکلفیت دولت‌ها را در راستای احترام، حمایت و تحقق حقوق بشر بیان می‌دارد. حقوق بشر از حقوق افراد و گروها در برابر فعل و ترک فعل دولت‌ها دفاع می‌نماید. حقوق‌بشر دولت‌ها را از یک‌سو ملزم می‌سازد که به شیوه و رویه خاصی عمل کند و از سوی‌دیگر آن‌ها را از انجام برخی اعمال منع و به انجام برخی اعمال دیگر مکلف می‌سازد.

با عنایتِ بر آنچه نگاشته آمدیم، "تمام حقوق بشر به تمام انسان‌ها" تعلق می‌گیرد.


بازنشر این مطلب