هفته ترویج حقوق بشر بازدید: تاریخ نشر:2017-12-11

دسته‌بندی‌های حقوق‌بشر

در یک تقسیم‌بندی، حقوق‌بشر به سه دسته قابل تقسیم اند:

الف. حقوق سیاسی-مدنی: شامل حق زندگی، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، آزادی تشکیل احزاب، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، دسترسی به اطلاعات، دسترسی به محکمه عادلانه، منع شکنجه ... .

ب. حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی: شامل حق کار، تعلیم‌وتربیه، صحت، گشت‌وگذار، سیر‌وسفر، تجارت، اجرای مراسم دینی/ مذهبی به روش خود، ترانسپورتیشن و... .

ج. حقوق همبستگی: شامل حق صلح، حق توسعه، حق محیط زیست سالم، ارتباطات و حفظ میراث‌های مشترک فرهنگی و... .

نسل‌های حقوق‌بشر

در تقسیم‌بندی دیگر، حقوق‌بشر به سه نسل تقسیم می‌شوند:

نسل اول شامل حقوق سیاسی و مدنی؛

نسل دوم شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و

نسل سوم شامل حقوق همبستگی‌.

نکته:

حقوق‌بشر دارای سرشت منسجم، واحد و جداناپذیر از یکدیگراند. هریک دیگری را به‌صورت اندام‌واره تقویت می‌کند. برای زندگی با کرامت و شرافتمندانۀ انسان، برخورداری از همۀ این حقوق لازم است. تقسیم‌بندی حقوق‌بشر در نسل‌ها به معنی تقدم و تأخر ویا اهمیت بیشتر یک حق برحق‌های دیگر نیست. تقسیم‌بندی حقوق‌بشر به نسل‌ها اعتباری است و برای درک آسان‌تر و سیر تحول تاریخی حقوق‌بشر در نظر گرفته شده‌است.


بازنشر این مطلب