هفته ترویج حقوق بشر بازدید: تاریخ نشر:2017-12-11

مصادیق حقوق بشر

حقوق‌بشر حوزۀ وسیع زندگی بشر را دربر می‌گیرد. هر فرد انسانی بر مبنای انسانیت و اصول زیربنایی چون: 1). کرامت، 2). برابری، 3). آزادی و 4). همبستگی، مستحق حقوق‌بشر شناخته شده و فهرست مصادیق حقوق‌بشر قرار زیر اند:

1. حق زندگی

2. حق تعلیم و تربیه

3. حق ملکیت

4. حق صحت

5. حق صلح

6. حق خوراک و پوشاک

7. حق مصؤنیت از شکنجه

8. حق محیط زیست سالم

9. حق تفریح و استراحت

10. حق جبران خسارت

11. حق حریم خصوصی

12. حق آزادی عقیده و وجدان

13. حق برابری در برابر قانون

14. حق آزادی گشت‌وگذار

15. حق حفاظت از میراث‌های فرهنگی

16. حق دسترسی به آب آشامیدنی

17. حق انتخاب کردن و شدن

18. حق تأسیس تشکیلات

19. حق داشتن شهرپاک، منظم و با  ثبات

20. حق آزادی و رهایی از بردگی

21. حق اندیشیدن

22. حق پناهندگی

23. حق کار

24. حق‌ احترام متقابل

25-حق‌ تأمینات اجتماعی

26. حق‌ سرپناه مناسب

27. حق ازدواج و تشکیل خانواده

28. حق دسترسی به عدالت

29-حق‌آزادی اجتماعات

30. شهروندی/تابعیت

31. حق امنیت

32. حق دسترسی به اطلاعات

33. حق توسعه

34.حق مشارکت

35. حق سیر و سفر

36. حق آزادی بیان

 


بازنشر این مطلب