هفته ترویج حقوق بشر بازدید: تاریخ نشر:2017-12-12

مکلفیت‌های دولت در قبال حقوق بشر

دولت در قبال حقوق‌بشر سه مکلفیت مشخص دارد. 1. احترام، 2. حمایت و 3. تحقق حقوق بشر. ناکامی در انجام این تعهدات منجر به نقض حقوق‌بشر می‌شود.

احترام به حقوق‌بشر، یعنی دولت خود حقوق‌بشر  را نقض نمی‌کند. به این منظور دولت:

از هرنوع دخالت، ایجاد محدودیت و محروم‌سازی افراد در بهره‌مندی آن‌ها از حقوق‌بشری شان خود داری می‌کند.

اقداماتی را روی‌دست نمی‌گیرد که مانع برخورداری افراد از حقوق و آزادی‌های بنیادین آن‌ها شود.

حمایت از حقوق بشر، برای حمایت از حقوق‌بشر، دولت‌ مکلف‌ است تا:

حقوق بشر را به رسمیت شناخته و از حقوق اشخاص و گروه‌ها، به‌ویژه اقشار، گروه‌ها و افراد آسیب‌پذیر حمایت کند.

از نقض حقوق بشری اشخاص توسط طرف ثالث جلوگیری نماید.

ناقضان حقوق بشر را تعقیب عدلی نموده و جبران خسارت وارده را تضمین کند.

تحقق حقوق بشر، این مکلفیت به فراهم‌سازی زمینه‌های تحقق حقوق بشر اشاره دارد. به این منظور دولت باید:

اقدامات مثبت برای بهره‌مندی اشخاص از حقوق بشری شان را اتخاذ نماید.

اقدامات قانونگذاری، اداری، اجرایی، مالی، قضایی و سایر تدابیر لازم را برای تحقق کامل حقوق‌بشر اتخاذ نماید.

از بهبود تدریجی وضعیت حقوق بشر در جامعه و افزایش دسترسی شهروندان به منابع، فرصت‌ها و امکانات به‌صورت عادلانه و برابر اطمینان حاصل نماید.

گزارشات ادواری و منظم را از تمام اجراأت حقوق‌بشری شان به مراجع مربوطه بین‌المللی ارائه کند.

اگر مکلفیت دولت در اجرای حقوق‌بشر را به شکل موردی در تأمین حق آموزش بحث کنیم، در این‌صورت دولت باید:

مکتب و پوهنتون تأسیس نماید؛           

از موجودیت مکتب‌ و پوهنتون؛ و نیز قابل دسترس بودن آن برای همه اطمینان حاصل کند؛

3- محتوای نظام آموزش پاسخگوی اقتضائات زمان و نیازهای شاگردان و محصلین باشد؛

4- محتوای نظام آموزشی باید سازگار با ارزش‌ها و باورهای مردم بوده و معطوف به حل مسائل زندگی، خودشکوفایی افراد، ترویج صلح، حسن‌جویی و کمال‌جویی افراد جامعه باشد؛

5- استادان باید آموزش‌دیده، مجرب و آشنا با اصول و ارزش‌های حقوق‌بشر و کنوانسیون حقوق اطفال باشند. استادان باید دارای روحیۀ عالی بوده و بهترین الگوی فکری، گفتاری، رفتاری و آموزشی را از خود تبارز دهند.


بازنشر این مطلب