فهرست و محتوای اطلاعات

اطلاعاتی که در وبگاه کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان منتشر می‌شود، شامل تمام فعالیت‌ها و برنامه‌هایی است که به‌صورت منظم در بخش‌های مختلف کمیسیون انجام می‌شود. اطلاعاتی که مخاطبان می‌توانند در این وبگاه به آن دسترسی داشته باشند، شامل این موارد است:


  • 1- اطلاعات حقوق‌بشری (گزارش‌ها، اعلامیه، بیانیه‌ها، اسناد ملی و بین‌المللی)
  • 2- اطلاعات امور مالی و تدارکاتی (‌قراردادها، اعلانات داوطلبی، پروژه‌های تدارکاتی و گزارش‌های مالی‌)
  • 3- اطلاعات دربارۀ منابع بشری (‌تشکیل، اعلانات کاریابی، خدمات به مراجعان)
  • 4- اطلاعات امور تقنینی (‌قوانین، مقررات، لوایح، اساسنامه‌ها، کارشیوه‌‌ها، پالیسی‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و رهنمودها)