رهنمای درخواست اطلاعات

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان بر‌اساس مادۀ سی و چهارم قانون اساسی؛ قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان؛ قانون رسانه‌های همگانی افغانستان و‌ ‌قانون دسترسی به اطلاعات‌، متعهد به اطلاع‌رسانی شفاف و مستند و پاسخ‌‌‌گویی به پرسش‌ها، انتقادها و شکایت‌های شهروندان و نهادهاست. شهروندان و نهادهایی که در مورد فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نیاز به اطلاعات دارند، می‌توانند با استفاده از فورم تقاضای اطلاعات، که در بخش فورمه‌ها قرار داده شده‌است، پرسش‌های خود را مطرح نمایند. درخواست‌کنندۀ اطلاعات، بعد از تکمیل فورم تقاضای اطلاعات، آن را به‌صورت حضوری یا از طریق ایمیل، به مسئول اطلاع‌رسانی در ریاست نشرات و مطبوعات کمیسیون تحویل دهد. مسئول اطلاع‌رسانی، پس از دریافت درخواست اطلاعات شهروندان، در هماهنگی با رئیس نشرات و مطبوعات کمیسیون، اطلاعات مورد نظر را (در صورتی‌که انتشار آن براساس مادۀ شانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات ممنوع نباشد)، از بخش‌های مرتبط در کمیسیون دریافت می‌کند و در اختیار متقاضی اطلاعات قرار می‌دهد. مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات، اطلاعاتی که جنبۀ خبری داشته باشد، در مدت یک روز کاری و باقی موارد در مدت‌ ده روز کاری، در اختیار درخواست‌کننده اطلاعات قرار خواهد گرفت.