اعلان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل:( 71 )

عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )  

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی دایکندی

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور 1398

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی دایکندی به حیث آمربخش تعلیمات ( آموزش ) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 7 ثور 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را از طریق لینک دانلود دریافت، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شدۀ خود را که نماینده گی از خلص سوانح ایشان می کند، ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر  مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر عمل می کند. برای نیل به این اهداف مهم، کمیسیون بخش های پروگرامی را تاسیس نموده که از این میان بخش آموزش حقوق بشر منحیت یکی از بخش‌های کلیدی این کمیسیون، برای ترویج و تقویت ارزشهای بنیادین حقوق بشر و صلح فعالیت می‌نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های خویش، جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی، حمایتی ونظارتی و صلاحیت طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون به عنوان نهاد ملی پویا، بر حسب لزوم دید و به منظور موثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پست ها، مناصب اجرایی و پروگرامی را بازخوانی و تجدید نظر می نماید.

بر این اساس بست آمریت آموزش حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای برنامه ها و تحقق اهداف کمیسیون از اهمیت اساسی برخوردار بوده و آمربخش مستقیماً به رئیس دفتر و هماهنگ کننده بخش پاسخگو می باشد.

 

 

مسولیت‌های کلیدی:

 1. ارتباط و پاسخگویی به رئیس دفتر و هماهنگ کننده بخش.
 2. برنامه ریزی دقیق سالانه، ربعوار، ماهانه، هفته وار و روزانه مبتنی بر پلان عمل بخش.
 3. حصول اطمینان از تهیه و بازنگری تمام گزارش فعالیتهای بخش(هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه) و ارسال آن به ریاست دفتر و هماهنگ کننده بخش.
 4. تهیه گزارش های تحلیلی از تطبیق پلان عمل، دست آوردها در روشنی اهداف کمیسیون و چالشهای فرا روی بخش به صورت هفته وار، ماهوار و سالانه و ارسال آن به ریاست دفتر و هماهنگ کننده بخش.
 5. حصول اطمینان از تهیه گزارش برنامه های آموزشی برگزار شده(کارگاه ها، کورسها، جلسه ها، کنفرانسها. سمینارها، محافل) و برنامه های رسانه ای.
 6. تقسیم و واگذاری فعالیت های کاری برای اعضای بخش بر مبنای اصول دموکراتیک با توجه به ظرفیت. توانایی ها و مهارتهای همکاران.
 7. حصول اطمینان از فایل سازی و بایگانی اسناد بخش به صورت منظم و سیستماتیک.
 8. ترویج و تقویت حسن نیت، روحیه تیمی و هماهنگی بین اعضای بخش در راستای اهداف کمیسیون.
 9. تدویر جلسه های برنامه ریزی، هماهنگی، تجدید مواد آموزشی و تشریک تجارب با اشتراک تمام اعضای بخش.
 10. تشخیص  نیازهای آموزشی همکاران در مشوره با آنها و پیشنهاد کارگاه های ارتقای ظرفیت برای آنها به هماهنگ کننده بخش.
 11. تشخیص گروه های هدف و اولویت بندی برنامه های آموزشی در ساحات تحت پوشش دفتر مربوطه.
 12. ایجاد، حفظ و تقویت ارتباط با نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم.
 13. حصول اطمینان از ثبت و راجستر نهادهای جامعه مدنی در دیتابس و واگذاری کارگاه ها به نهادهای جامعه مدنی بر حسب رهنمود.
 14. حصول اطمینان از دیتابس کردن تمام اشتراک کنندگان کارگاه های آموزشی مطابق به رهنمود و دیتابس.
 15. اشتراک در جلسه های هفته وار رئیس دفتر و تشریک محتوا و تصامیم اتخاذ شده در جلسه با معاونین بخش.
 16. اجرای مواردی که توسط هماهنگ کننده بخش به آمر بخش محول می گردد.
 17. اطمینان از مشارکت فعال(خود ویا از طریق توظیف معاونین) در جلسه ها، کنفرانس ها، سمینارها، برنامه های آموزشی و مناسبت های مختلف ملی و بین المللی که توسط نهادهای دست اندرکار راه اندازی می گردد.
 18. اطمینان از تهیه پروپوزل برنامه های آموزشی، بودجه ماهوار و ربعوار بخش و سپردن آن به ریاست دفتر، آمر ملی و در صورت لزوم با هماهنگ کننده بخش.
 19. تهیه و ترتیب  بروشورها ودیگر مواد چاپی برای اگاهی عامه طبق برنامه بخش.
 20. تعقیب و پیگیری فعالیت ها و حصول اطمینان از انجام صحیح فعالیت ها توسط معاونین بخش.
 21. تشخیص اشخاص فعال اشتراک کننده در برنامه های آموزشی و ثبت نام آنها در دیتابس تا در آینده با آنها کار بیشتر صورت بگیرد.
 22. حصول اطمینان کامل از رفتار حقوق بشری با معاونین، آمرین و همکاران سایر بخش ها و نیز تشریک برنامه های بخش با آنها با سایر بخش ها جهت شناسایی موارد مشترک کاری، ایجاد وتقویت هماهنگی لازم در سطح دفتر، به ویژه در انجام مأموریت های ساحوی/ولایتی در ساحات تحت پوشش دفتر مربوطه.
 23. نظارت از حسن کارکردهای امور محوله به همکاران بخش(ارسال گزارش به هماهنگ کننده، آمریت نشرات جهت نشرآن، توزیع نشرات کمیسیون با آمار دقیق و دیتابس شده به تفکیک نشریه های ارسالی از مرکز، ثبت مراجعین کتابخانه در دیتابس به تفکیک جنسیت، ثبت و راجستر کتاب های خریداری شده، حفظ و مراقبت دقیق از کتابخانه، برخورد سالم با مراجعین، استفاده صحیح و مراقبت از اجناس مربوط به بخش، اجراآت امور در اسرع وقت، شفافیت و حفظ محرمیت در داخل و خارج از کمیسیون...).
 24.  راه اندازی نشست های آموزشی و ترویج گفتمان حقوق بشر در بین و برای همکاران در سطح دفتر.
 25. کمک  و آشناسازی همکاران جدیدالاستخدام با کارهای بخش و کار آموزها/ رضاکاران داوطلب و همکاری لازم با آنها.
 26. جستجوی زمینه های کاری مشترک در راستای اهداف کمیسیون با نهادهای اکادمیک، مراکز آموزشی. نهادهای مدنی، مراکز تحقیقی و نهاد دولتی و در صورت لزوم عقد تفاهمنامه و قرار داد با آنها.
 27. ترغیب همکاران بخش به مطالعه،ترجمه و نوشتن مقاله های تحقیقی و ارسال آن به آمریت نشرات جهت چاپ و در صورت لزوم تشریک آن با هماهنگ کننده بخش.
 28. اجرای سایرامور متفرقه که دراین لایحه پیش بینی نگردیده و از وی تقاضا بعمل آید.
 29. ارزیابی همکاران بخش در ختم سال بر اساس فورم های ارزیابی کمیسیون.

آمربخش  آموزش حقوق بشر باید:

 1. با اساسات مدیریریت، رهبری و اصول گزارش نویسی آشنایی لازم داشته باشد.
 2. توانایی طرح، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های کاری بخش را داشته باشد.
 3. توانایی تحلیل وضعیت و کار در شرایط دشوار را داشته باشد.
 4. روحیه عالی، انرژی کافی، قابلیت مدیریت و کار در شرایط دشوار را از خود تبارز دهد.
 5. از توانایی فصاحت در گفتار ، ایجاد و تقویت روابط با همکاران و نهادهای دست اندرکار برخوردار باشد.
 6. برای تحقق تغییرات مبتنی بر اصول و ارزشهای حقوق بشری، خلاق، مشارکتی و مشورتی عمل کند.
 7. انتقادی بیاندیشد و انتقاد پذیر باشد.

همچنان متصدی پست آمریت بخش آموزش حقوق بشر در زمینه های ذیل باید:

 1. با تجسم اهداف و دورنمای کمیسیون، آینده نگر، مثبت نگر بوده و  دارای اهداف بلند باشد.
 2. مبارزه با هر نوع تبعیض در راس اهداف خویش قرار داده و ترویج عدالت و برابری سرخط عملکرد وی باشد.
 3. قابلیت طرح و مدیریت پروژه ها، پروگرام ها، نظارت و ارزیابی از پیش رفت کارها را داشته باشد.

مهارت ها و تجارب لازم:

 1. داشتن لیسانس در رشته  حقوق.
 2. حد اقل 4 سال تجربه کاری داشته باشد.
 3. به زبان های ملی دری و پشتو صحبت کرده بتواند.
 4. توانایی صحبت به زبان انگلیسی امتیاز خوبی محسوب می گردد.
 5. مهارت کار با کمپیوتر  را به وجه عالی دارا باشد.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، افراد دارای معلولیت ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

بااحترام

آمریت منابع بشری کمیسیون

 


بازنشر این مطلب