اعلان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل:(72 )

عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش ) 

موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی مزار شریف، کندهار و دفتر ساحوی گردیز

تعداد موقف: " 3 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور  1398

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک سه تن کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفاتر ساحوی مزار شریف، کندز و گردیز به حیث معاون بخش تعلیمات ( آموزش ) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 7 ثور 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را از طریق لینک دانلود دریافت، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شدۀ خود را که نماینده گی از خلص سوانح ایشان می کند، ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. رئیس دفتر  مستقیما به رئیس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید.

بر این اساس بست معاونیت بخش آموزش حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و معاون بخش آموزش حقوق بشر مستقیماً به آمر  بخش آموزش حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می دهد.

مسؤلیت های کلیدی: 

 • ایجاد فضای سالم کاری و تیمی در بخش مربوطه
 • تطبیق و عملی ساختن پلان برنامه عمل مربوطه
 • تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار و هفته وار کارکردهای خویش
 • دو روز قبل از دایر نمودن ورکشاپ و جلسات ترتیب و تقدیم پیشنهاد جهت تایید امر بخش و تهیه امکانات.
 • تهیه و ترتیب راپور ورکشاپ و جلسات مطابق فورمه ترتیب شده.
 • داشتن سیستم دوسیه نمودن اسناد.
 • نظر و پیشنهاد در مورد پلان پروگرام های آموزشی به ولایات تحت پوشش.
 • تشریک و سهمگیری در تشخیص ساحات، محلات و افرادیکه باید تحت پروگرام آموزشی قرار داده شوند.
 • ترتیب مواد آموزشی به نهادهای مختلف.
 • تهیه و توزیع تصدیقنامه  یک دوره مکمل ورکشاپ/جلسات برای اشتراک کنندگان آن.
 • تشخیص اشخاص توانمند از جمله اشتراک کنندگان در ختم ورکشاپ تا در آینده به صفت فعالین حقوق بشر همکاری نمایند.
 • همکاری همه جانبه در دایر نمودن ورکشاپ های آموزشی برای فعالین تشخیص شده تا چگونگی میتودهای آموزش دهی را بیآموزند.
 • مساعد نمودن زمینه برای فعالین آموزش دیده تا به صفت همکاران بخش تعلیمات حقوق بشر کمیسیون در قسمت آموزش دهی همکاری نمایند.
 • سهم فعال در دایر نمودن ورکشاپ های آموزشی مطابق ضرورت بخش های دیگر پروگرام
 • مشوره نمودن در زمینه پیشبرد فعالیت ها با اعضای بخش
 • کنترول و پیگیری از چگونگی فعالیت های انجام شده و فعالیت های در حال انجام
 • اشتراک در جلسات کاری بخش مربوطه
 •  استفاده از میتودهای پیشرفته منجمنت و اداره بر مبنای اصل دیموکراسی
 • اجرای امور کاری متفرقه که در این لایحه وظایف پیشبینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • ایجاد فضای سالم و احترام متقابل.

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لسانس از پوهنحی  حقوق و رشته های مرتبط
 • حد اقل دوسال تجربه در کارهای تعلیم و تربیه
 • تجارب در آموزش آموزگاران
 • هماهنگ کردن و دایر کردن تریننگ
 • تجربه کافی در اصول تدریس
 • مهارت در لسان های ملی (دری و پشتو)
 • مهارت در لسان انگلیسی و کمپیوتر
 • فصاحت و افهام و تفهیم خوب در پروسه تدریس

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، افراد دارای معلولیت ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

بااحترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب