اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی

ریاست اجراییه

آمریت تهیه و تدارکات

مورخ :        7/3/1398 ه ش                             

 

موضوع : اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی.

دریافت فایل شرطنامه دانلود 

 دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه :  نصب سیستم تهویه و تسخین دردفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی ( تهیه و نصب سیستم تهویه و تسخین   ) که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده ؛ شرطنامه ، مشخصات و نقشه را ازویب سایت کمیسیون و ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21 روز تقویمی که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد مطابق شرایط شرطنامه ، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجراء میگردد به طور رایگان بدست آرند.

آفر های دیر رسیده و انتر نتی پذیرفته  نمیشود . تاریخ مشخص آفر گشایی بتاریخ 30 جوزا 1398 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون در حضورداشت داوطلبان دایر میگردد .

تضمین آفر مبلغ  331410 سه صدو سی و یک هزارو چهار صدو ده افغانی  بصورت بانک گرنتی اخذ میگردد.

 

آدرس : دارلامان،جاده فیض محمد کاتب،جوار اداره عالی تفتیش  - دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

شماره تماس دفتر 0202500676  - 0202500677

aihrc.org.af  کمیسیون : ویب سایت

 

 

 

                                   با احترام

                         محمد موسی محمودی

        رییس اجراییه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


بازنشر این مطلب