عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی کندهار

  نمبرمسلسل: ( 75 )  

عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 14 سرطان 1398

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی کندهار به صفت رئیس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 14 سرطان 1398 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند.

فورم درخواستی وظیفه را از طریق لینک دانلود دریافت، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند.

در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شده و سوانح خود را ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. رئیس دفتر  مستقیما به رئیس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید .

وظایف و مسوولیت های کلیدی

رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی مسئولیت اصلی اجرای موثر برنامه های دفتر مربوطه را به عهده داشته و به دفتر مرکزی از جمله رئیس کمیسیون، کمیشنران و رئیس اجرائیه کمیسیون پاسخگو می باشد. رئیس دفتر دارای وظایف و مسوولیت های کلیدی ذیل می باشد:

 

 • مدیریت و رهبری تمامی بخش های برنامه ای، مالی و اداری دفتر
 • حصول اطمینان از اینکه تمامی برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون به طور موثر اجرا می شود.
 • ایجاد هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف برنامه های، مالی و اداری دفتر برای انجام بهتر امور
 • نظارت و کنترول تمامی بخش های مالی، اداری و برنامه ای دفتر به منظور تامین پاسخگویی و شفافیت در اجراات آنها
 • کنترول دقیق اسناد مالی به منظور تامین شفافیت و حسابدهی در مصرف بودجه
 • ایجاد فضای سالم کاری از طریق دادن انگیزه و تقویت روحیه کاری به کارمندان و در نظر گرفتن مجازات و مکافات
 • رهنمایی کارمندان و بخش ها و ایجاد روش های مناسب کار با در نظرداشت اهداف استراتژیک و لوایح و طرزالعمل های کاری
 • تقسیم وظایف به طور واضح و روشن میان کارمندان و بخش ها و جلوگیری از تداخل وظیفوی میان آنها
 • بازنگری و تصویب گزارش های بخش های برنامه ای، گزارش های مالی و اداری و ارسال آنها به دفتر مرکزی
 • حصول اطمینان از اینکه منابع، امکانات و تجهیزات دفتر به طور موثر، مناسب و شفاف جهت حصول اهداف کمیسیون استفاده شده و به مصرف می رسد
 •  ارزیابی سالانه کارمندان به طور عادلانه و شفاف و شناسایی قوت ها و ضعف های آنها
 • پیگیری موضوعات مهم حقوق بشری در ساحه و یا اینکه از جانب دفتر مرکزی ارجاع می شود
 • نمایندگی شایسته و بجا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیمنارها، کنفرانس ها و سایر گردهمایی های که در ساحه و یا در سطح ملی و یا بین المللی برگزار می شود
 • تامین روابط حسنه و هماهنگی های لازم با ارگانهای دولتی و غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه به منظور جلب همکاری های آنها جهت افزایش موثریت فعالیت های کمیسیون

 

 مهارتها و قابلیت ها

·       داشتن سند ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر و یا سایر رشته های مرتبط

·       داشتن تجربه کاری حداقل برای مدت 5 سال،  در ارگانهای ملی و یا بین المللی در عرصه حقوق و حقوق بشر

·       داشتن اعتقاد به موازین حقوق بشر و آرمان ها و ماموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

·       داشتن مهارت های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات

·       تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبانهای بین المللی ترجیحاً زبان انگلیسی

·       داشتن روحیه کارهای جمعی و تحمل پذیری و کار در شرایط دشوار و داشتن روحیه برای تغییر

·       آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری

·       آشنایی با مهارت های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان

·       داشتن مهارت در نوشتن گزارش ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، افراد دارای معلولیت ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

بااحترام

آمریت منابع بشری


بازنشر این مطلب