اعلان وظیفه

 

نمبرمسلسل:(78 )

عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل و کندهار

تعداد موقف: ‌2 ‌بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سنبله  1398

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن کارمند که با شرایط ذکر‌شده، مطابقت داشته باشد، در دفتر ساحوی کابل و قندهار به حیث ناظر ساحوی اطفال استخدام می‌کند. علاقهمندان این موقف کاری می‌توانند تا تاریخ 6 سنبله 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را روی دانلود کلیک کرده، و بعد از خانه‌پری به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال کنند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست‌کنند‌گان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه‌پری‌شدۀ خود را با خلص سوانح‌شان، ارسال کنند.

دانلود فرم درخواستی

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. رئیس دفتر  مستقیما به رئیس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید.

بر این اساس بست ناظر ساحوی در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مستقیماً  به آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال  پاسخگو بوده و به وی گزارش می دهد.

مسؤلیت‌های کلیدی: 

 • ناظر ساحوی حقوق طفل تحت هدایت ورهنمایی امر بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار وفعالیت دارند
 • اجرای ماموریت های نظارتی از حقوق طفل وانجام مصاحبه ها مطابق پروسیجر تعیین شده کمیسیون
 • نظارت از مراکز اصلاح وتربیت اطفال حد اقل در ماه دو مرتبه تحت رهنمایی بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال
 • انجام حد اقل 15 مصاحبه در یک هفته با استفاده از فورم های نظارت ساحوی حقوق اطفال
 • اشتراک در ورکشاپ های آموزشی بخاطر نظارت از حقوق بشر/ حقوق طفل وچگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی
 • اطمینان از موجودیت کلیه وسایل وتجهیزات لازم برای ماموریت های ساحوی (مطابق برنامه کاری ) مانند وسایل، تجهیزات ارتباط ودستور وهدایات در رابطه به وضعیت امنیتی وغیره، ارائه گزارش فوری به امر بخش در رابطه به مشکلات
 • ثبت کلیه معلومات بدست امده از ماموریت ساحوی در بانک اطلاعات
 • اشتراک در جلسات منظم داخلی با بخش های نظارت وبررسی، حقوق طفل جهت پیگیری موارد یا تصمیم در مورد رسیدگی قضایا
 • اشتراک درجلسات منظم با نهاد های ملی حقوق بشری به خصوص نهاد های فعال در زمینه حقوق طفل
 • ایجاد هماهنگی لازم با بخش نظارت وبررسی از تخطی های حقوق بشر در زمینه انجام ماموریت های نظارتی
 • اشتراک در ورکشاپ های که از طرف دفتر مرکزی کمیسیون بخاطر نظارت از حقوق بشر وحقوق طفل سازمان داده میشود
 • رعایت موازین، مقررات ولایحه سلوک کیمسیون توسط کارمندان بخش
 • اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری ، رویکرد "عدم اسیب رساندن" ومنافع علیای طفل همیشه توسط ناظر ساحوی حقوق اطفال در همه اوقات وهمه جا مورد احترام میباشد.
 • و سایر امورات مربوط به ارتقا حقوق اطفال که از طرف هماهنگ کننده، رئیس دفتر و یا  امر بخش  سپرده می شود .

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم
 • دو سال تجربه کاری در ارتباط به وظیفه
 • آشنایی با دیتا انتری و خانه پری فورمه ها
 • مهارت درتحریر و تکلم به دو لسان رسمی
 •  سفر به ولایات و ولسوالی های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر وپروگرامهای آن
 • مهارت در لسان انگلیسی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، افراد دارای معلولیت ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

بااحترام

منابع بشری

 


بازنشر این مطلب