اعلان وظیفه

شماره مسلسل: ‌82 ‌

عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی غور

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 25 ‌عقرب 1398

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان، موظف به نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در کشور است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخوردار است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد در بخش اطفال دفتر ولایتی غور خویش «ناظر ساحوی» استخدام کند.

ناظر ساحوی اطفال به ‌طور خاص فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد.

شرح وظیفه (مسؤلیت‌های کلیدی): 

 • ناظر ساحوی حقوق طفل تحت هدایت و رهنمایی آمر بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار و فعالیت دارند.
 • اجرای مأموریت‌های نظارتی بر حقوق طفل و انجام مصاحبه‌‌ مطابق کارشیوه تعیین‌شده کمیسیون.
 • نظارت بر مراکز اصلاح و تربیت اطفال دست‌کم در ماه دو مرتبه تحت رهنمایی بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال.
 • انجام حد‌اقل 15 مصاحبه در یک هفته با استفاده از فورم‌های نظارت ساحوی حقوق اطفال.
 • اشتراک در کارگاه‌‌های آموزشی به خاطر نظارت بر حقوق بشر/‌حقوق طفل و چگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی.
 • اطمینان از موجودیت کلیه وسایل و تجهیزات لازم برای مأموریت‌های ساحوی (مطابق برنامه کاری‌) مانند وسایل، تجهیزات ارتباط و دستور و هدایات درباره وضعیت امنیتی و غیره، ارائه گزارش فوری به آمر بخش درباره مشکلات.
 • ثبت کلیه معلومات به‌دست‌آمده از مأموریت ساحوی در بانک اطلاعات.
 • اشتراک در نشست‌های منظم داخلی با بخش‌های نظارت و بررسی، حقوق طفل برای پیگیری موارد یا تصمیم در مورد رسیدگی قضایا.
 • اشتراک در نشست‌های منظم با نهاد‌های ملی حقوق بشری، به خصوص نهاد‌های فعال در زمینه حقوق طفل.
 • ایجاد هماهنگی لازم با بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر در زمینه انجام مأموریت‌های نظارتی.
 • اشتراک در کارگاه‌‌های که از طرف دفتر مرکزی کمیسیون به خاطر نظارت بر حقوق بشر و حقوق طفل سازمان داده می‌شود.
 • رعایت موازین، مقررات ولایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش.
 • اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری‌، رویکرد «‌آسیب نرساندن» و منافع علیای طفل همیشه توسط ناظر ساحوی حقوق اطفال در همه اوقات و همه‌جا مورد احترام است.
 • و سایر امور‌ مربوط به ارتقای حقوق اطفال که از طرف هماهنگ‌کننده، رئیس دفتر ‌یا  آمر بخش‌ سپرده می‌شود‌.

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم
 • دو سال تجربه کاری در ارتباط به وظیفه
 • آشنایی با دیتا‌انتری و خانه‌پری فورمه‌ها
 • مهارت در تحریر و تکلم به دو زبان رسمی
 •  سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر و برنامه‌های آن
 • مهارت در زبان انگلیسی

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن‌ کارمند که با شرایط یادشده، مطابقت داشته باشد، در دفتر ولایتی غور به حیث ناظر ساحوی استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواستی وظیفه را دانلود کرده و ‌پس‌ از خانه‌پری همراه با خلص سوانح‌شان به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af ارسال کنند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک‌ نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است و به زنان اولویت داده می‌شود.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فراخوانده می‌شوند که نام‌شان در شارت‌لیست آمده باشد.

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون

 

 


بازنشر این مطلب