اعلان وظیفه‌

شماره مسلسل: ‌84 ‌

عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

تعداد موقف: 1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 3  جدی 1398

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخوردار است.

بر این اساس، پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی‌ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر‌چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعیین‌شده‌ از اهمیت اساسی برخوردار است. رئیس دفتر‌ مستقیم‌ به رئیس دبیرخانه کمیسیون از پیشرفت و اجرائات بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخگو است و به او گزارش ‌می‌دهد.

وظایف و مسئولیت‌های کلیدی

رئیس دفتر ساحوی / ولایتی مسئولیت اصلی اجرای مؤثر برنامه‌های دفتر مربوطه را به عهده دارد و به دفتر مرکزی از جمله رئیس کمیسیون، کمیشنران و رئیس دبیرخانه کمیسیون پاسخگو است. رئیس دفتر، دارای این وظایف و مسئولیت‌های کلیدی است:

 • مدیریت و رهبری تمامی بخش‌های برنامه‌ای، مالی و اداری دفتر.
 • حصول اطمینان از اینکه تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون بطور مؤثر اجرا می‌شود.
 • ایجاد هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف برنامه‌های، مالی و اداری دفتر برای انجام بهتر امور.
 • نظارت و کنترول تمامی بخش‌های مالی، اداری و برنامه‌ای دفتر به منظور تأمین پاسخگویی و شفافیت در اجرائات آنها.
 • کنترول دقیق اسناد مالی به منظور تأمین شفافیت و حساب‌دهی در مصرف بودجه.
 • ایجاد فضای سالم کاری از طریق دادن انگیزه و تقویت روحیه کاری به کارمندان و در نظر گرفتن مجازات و مکافات.
 • راهنمایی کارمندان و بخش‌ها و ایجاد روش‌های مناسب کار با در‌نظرداشت اهداف استراتژیک و لوایح و طرزالعمل‌های کاری.
 • تقسیم وظایف بطور واضح و روشن میان کارمندان و بخش‌ها و جلوگیری از تداخل وظیفه‌ای میان آنها.
 • بازنگری و تصویب گزارش‌های بخش‌های برنامه‌ای، گزارش‌های مالی و اداری و ارسال آنها به دفتر مرکزی.
 • حصول اطمینان از اینکه منابع، امکانات و تجهیزات دفتر بطور مؤثر، مناسب و شفاف به منظور حصول اهداف کمیسیون استفاده شده و به مصرف می‌رسد.
 •  ارزیابی سالانه کارمندان بطور عادلانه و شفاف و شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های آنها.
 • پیگیری موضوعات مهم حقوق بشری در ساحه ‌یا موضوعاتی از جانب دفتر مرکزی ارجاع می‌شود.
 • نمایندگی شایسته و بجا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیمینارها، کنفرانس‌ها و سایر گردهمایی‌هایی که در ساحه و یا در سطح ملی ‌یا بین‌المللی برگزار می‌شود.
 • تأمین روابط حسنه و هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های دولتی و غیر‌دولتی و اقشار مختلف جامعه به منظور جلب همکاری‌های آنها به منظور افزایش مؤثریت فعالیت‌های کمیسیون.

 شرایط لازم برای موقف:

 • داشتن سند ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر ‌یا سایر رشته‌های مرتبط.
 • داشتن تجربه کاری مدیریتی مرتبط دست‌کم برای مدت 5 سال،  در ارگان‌های ملی ‌یا بین‌المللی در عرصه حقوق و حقوق بشر، ترجیحاً با حدود دو سال تجربه کاری در کندهار.
 • تعهد به موازین حقوق بشر و آرمان‌ها و مأموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
 • داشتن مهارت‌های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات.
 • تسلط به زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی ترجیحاً زبان انگلیسی.
 • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار.
 • آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری.
 • آشنایی با مهارت‌های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان.
 • داشتن مهارت در نوشتن گزارش‌ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه.

راهنمای ارسال درخواست‌:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن کارمند که با شرایط یادشده‌ مطابقت داشته باشد، در دفتر ساحوی کندهار به عنوان رئیس استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و ‌پس از خانه‌پری همراه با خلص سوانح‌شان به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول برابری و تساوی جنسیتی است. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت ارجحیت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً معین می‌شود.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 


بازنشر این مطلب