اعلان مجدد: رئیس دفتر ساحوی کندهار

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: ‌۹۱

عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

تعداد موقف: ‌۱ بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۱۲ ‌حوت ۱۳۹۸

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

بر این اساس، پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر‌چه بهتر برنامه‌ها و اهداف معین دارای اهمیت اساسی ‌است. رئیس دفتر‌ مستقیماً به رئیس دبیرخانه/دارالانشای کمیسیون از پیشرفت و اجراهای بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخگو است و به او گزارش ‌می‌دهد.

وظایف و مسئولیت‌های کلیدی:

رئیس دفتر ساحوی / ولایتی مسئولیت اصلی اجرای مؤثر برنامه‌های دفتر مربوطه را به عهده دارد و به دفتر مرکزی از جمله رئیس کمیسیون، کمیشنران و رئیس دارالانشای کمیسیون پاسخگو است. رئیس دفتر دارای وظایف و مسئولیت‌های کلیدی ذیل است:

 • مدیریت و رهبری تمامی بخش‌های برنامه‌ای، مالی و اداری دفتر،
 • حصول اطمینان از اینکه تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون به طور مؤثر اجرا می‌شود،
 • ایجاد هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف برنامه‌‌ای، مالی و اداری دفتر برای انجام بهتر امور،
 • نظارت بر تمامی بخش‌های مالی، اداری و برنامه‌ای دفتر به منظور تأمین پاسخگویی و شفافیت در اجرائات آنها و کنترول آنها،
 • کنترول دقیق اسناد مالی به منظور تأمین شفافیت و حساب‌دهی در مصرف بودجه،
 • ایجاد فضای سالم کاری از طریق دادن انگیزه و تقویت روحیه کاری به کارمندان و در نظر گرفتن مجازات و مکافات،
 • راهنمایی کارمندان و بخش‌ها و ایجاد روش‌های مناسب کار با در‌نظرداشت اهداف استراتژیک و لوایح و طرزالعمل‌های کاری،
 • تقسیم وظایف به طور واضح و روشن میان کارمندان و بخش‌ها و جلوگیری از تداخل وظیفه‌ای میان آنها،
 • بازنگری و تصویب گزارش‌های بخش‌های برنامه‌ای، گزارش‌های مالی و اداری و ارسال آنها به دفتر مرکزی،
 • حصول اطمینان از اینکه منابع، امکانات و تجهیزات دفتر به طور مؤثر، مناسب و شفاف به منظور دستیابی به اهداف کمیسیون استفاده شده و به مصرف می‌رسد،
 • ‌ارزیابی سالانه کارمندان به طور عادلانه و شفاف و شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های آنها،
 • پیگیری موضوعات مهم حقوق بشری در ساحه ‌یا موضوعاتی از جانب دفتر مرکزی ارجاع می‌شود،
 • نمایندگی شایسته و بجا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیمنارها، کنفرانس‌ها و سایر گردهمایی‌هایی که در ساحه و یا در سطح ملی ‌یا بین‌المللی برگزار می‌شود،
 • تأمین روابط حسنه و هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های دولتی و غیر‌دولتی و اقشار مختلف جامعه به منظور جلب همکاری‌های آنها برای افزایش مؤثریت فعالیت‌های کمیسیون.

 

‌شرایط لازم‌:

 • داشتن سند ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر ‌یا سایر رشته‌های مرتبط،
 • داشتن تجربه کاری مدیریتی مرتبط دست‌کم برای مدت 5 سال،  در ارگان‌های ملی ‌یا بین‌المللی در عرصه حقوق و حقوق بشر، ترجیحاً با حدود دو سال تجربه کاری در کندهار،
 • تعهد به موازین حقوق بشر و آرمان‌ها و مأموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
 • داشتن مهارت‌های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات،
 • تسلط بر زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی، ترجیحاً زبان انگلیسی،
 • داشتن روحیه کار جمعی و کار در شرایط دشوار،
 • آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری،
 • آشنایی با مهارت‌های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان،
 • داشتن مهارت در نوشتن گزارش‌ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه.

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن‌ کارمند دارای شرایط یادشده‌، در دفتر ساحوی کندهار به حیث رئیس استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری در ساختار خود را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری ‌جنسیتی است. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت  ترجیح داده می‌شود.

یادآوری: صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش/شارت‌لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً معین می‌شود.

 

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 

 


بازنشر این مطلب