عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

 

اعلان وظیفه:

نمبرمسلسل:(96 )

عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

تعداد موقف: " 1 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 29 ثور  1399

درباره کمیسیون:

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌ ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخوردار می‌باشد.

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال یکی از بخش های پروگرامی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده و مطابق  ماده‌های 21 و 32 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های این کمیسیون فعالیت می‌کند. این بخش در راستای نظارت، حمایت و انکشاف حقوق اطفال کار کرده و مجموعۀ فعالیت‌های آن  بر اساس برنامه استراتیژیک و برنامه عمل کمیسیون تنظیم می‌گردد.  

بر این اساس بست ناظر سرحدی در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مستقیماً  به آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال  پاسخگو بوده و به وی گزارش می دهد.

مسؤلیت های کلیدی: 

 1. تهیه وترتیب راپورهای هفته وار ، ماهوار ، در مورد فورمه های ثبت شده
 2. نظارت از  وضعیت اطفال در  سرحد زرنج  
 3. انجام مصاحبه با اطفال در سرحدات
 4. حد اقل ماهانه 100 مصاحبه  70 پسر و 30 دختر و یا  اگر بیشتر از ان باشد 
 5. نظارت از وضعیت اطفال در ولسوالی های نزدیک سرحد
 6. نظارت از وضعیت اطفال کار گر که در داش های خشت کار می کنند و کارخانه ها
 7. اشتراک در مجالس سپن در صورت که امر و یا معاون برایش هدایت دهد
 8. هماهنگی نزدیک با سایر بخش های کمیسیون دراجراای امورات یومیه
 9. و سایر امورات که از طرف امر بخش  رئیس دفتر و هماهنگ کننده سپرده می شود .

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم
 • دو سال تجربه کاری در ارتباط به وظیفه
 • آشنایی با دیتا انتری و خانه پری فورمه ها
 • مهارت درتحریر و تکلم به دو لسان رسمی
 •  سفر به ولایات و ولسوالی های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر وپروگرامهای آن
 • مهارت در لسان انگلیسی

راهنمای ارسال درخواستی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک‌تن  کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی هرات به حیث ناظر سرحدی استخدام می‌نماید. علاقه‌مندان این موقف کاری میتوانند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده و بعد از خانه پری همراه با خلص سوانح ایشان به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af ارسال نمایند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های اقلیت و افراد دارای معلولیت  ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 

 


بازنشر این مطلب