عنوان وظیفه: دستیار اداری در پروژه آمادگی برای صلح

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: ‌106‌

عنوان وظیفه: دستیار اداری در پروژه آماد‌‌گی برای صلح

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

تعداد موقف: ‌1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 17‌ سنبله 1399

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به مثابه یگانه نهاد ملی حقوق بشر، ‌بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعه حقوق بشر در افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌‌ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش دارای استقلال کامل است.

کمیسیون برای اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری‌‌ و نظارت مؤثر بر نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و برنامه عمل مشخص و مبتنی بر دستاورد و نتایج است. کمیسیون به منظور انسجام هرچه بیشتر امور، تدابیر لازم از جمله تعریف، باز‌خوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای را، با درنظرداشت شرایط و نیازمندی کاری فعلی، روی دست دارد.

بر این اساس دستیار اداری در پروژه آماد‌گی برای صلح در کمیسیون مستقل حقوق بشر دارای اهمیت اساسی ‌است. دستیار اداری در مورد پیشرفت و اجراآت کاری بخش، مستقیماً به رئیس دفتر مقام ریاست کمیسیون پاسخگو است و به او گزارش ‌می‌دهد.

مسئولیت‌های کلیدی: 

 • هماهنگی میان کارمندان پروژه و پیشبرد موارد اداری آن،
 • تهیه و تنظیم صورت‌جلسه مربوط به جلسات پروژه،
 • تسوید مراسلات به دیگر مراجع،
 • تجدید به‌موقع اسناد و ارجاعات کاربردی،
 • گزارش حاضری همکاران و طی مراحل معاشات همکاران پروژه،
 • تنظیم ملاقات‌ها درباره فعالیت‌های پروژه،
 • همکاری در گزارش‌نویسی به دونر در پیوند با فعالیت‌های پروژه،
 • تهیه دوسیه‌های مربوط به پروژه ‌و تنظیم تمام اسناد در پوشه‌های مربوطه در سیستم فایلنگ،
 • ‌اجرای امور کاری متفرقه مرتبط با پروژه که در اين لايحه وظايف پيش‌بينی نشده است‌.

شرایط لازم برای موقف:

 • داشتن درجه تحصیل حداقل لیسانس،
 • داشتن تجربه کاری یکسال در عرصه مرتبط، ترجیحاً کار با ادارات ملل متحد ‌یا ارگان‌های غیر‌دولتی،
 • داشتن مهارت خوب در گفتار و نوشتار به زبان انگلیسی، پشتو و دری،
 • مهارت لازم در استفاده ازبرنامه‌های‌ Microsoft word , Microsoft Excel.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند با شرایط یادشده، در دفتر مرکزی به حیث دستیار اداری در پروژۀ آماد‌گی برای صلح استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و بعد از خانه‌پری، همراه با خلص سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌نهادی ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول عدم تبعیض و برابری جنسیتی است. به زنان و افراد دارای شرایط از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا‌خوانده می‌شوند که گزینش ابتدایی (شارت‌لیست) شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

با احترام

ریاست منابع بشری


بازنشر این مطلب