عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

 

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل:( 123 )

عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی مزار شریف

تعداد موقف: " 1 " بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 حمل 1400

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یگانه نهاد ملی حقوق بشر است که بر اساس قانون اساسی افغانستان موظف به نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر در افغانستان می‌باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، در امور برنامه‌ ریزی و اجرای برنامه‌ها و طرح و اجرای بودجه کاری خویش از استقلال کامل برخور دار می‌باشد.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثرازنحوه اجراآت وفعالیت هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف ناظر ساحوی اطفال از اهمیت اساسی برخوردار است. ناظر ساحوی اطفال مستقیما به رئیس دفتر ساحوی جواب گو بوده، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

ناظر ساحوی اطفال به ‌طور خاص فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهد:

شرح وظیفه:

مسؤلیت های کلیدی: 

 • ناظر ساحوی حقوق طفل تحت هدایت ورهنمایی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان کار وفعالیت دارند
 • اجرای ماموریت های نظارتی از حقوق طفل وانجام مصاحبه ها مطابق پروسیجر تعیین شده کمیسیون
 • نظارت از مراکز اصلاح وتربیت اطفال حد اقل در ماه دو مرتبه تحت رهنمایی بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال
 • انجام حد اقل 15 مصاحبه در یک هفته با استفاده از فورم های نظارت ساحوی حقوق اطفال
 • اشتراک در ورکشاپ های آموزشی بخاطر نظارت از حقوق بشر/ حقوق طفل وچگونگی استفاده از بانک اطلاعاتی
 • اطمینان از موجودیت کلیه وسایل وتجهیزات لازم برای ماموریت های ساحوی (مطابق برنامه کاری ) مانند وسایل، تجهیزات ارتباط ودستور وهدایات در رابطه به وضعیت امنیتی وغیره، ارائه گزارش فوری به رئیس دفتر ساحوی در رابطه به مشکلات
 • ثبت کلیه معلومات بدست آمده از ماموریت ساحوی در بانک اطلاعات
 • اشتراک در جلسات منظم داخلی با بخش های نظارت و شکایت، در رابطه به حقوق طفل جهت پیگیری موارد یا تصمیم در مورد رسیدگی قضایا
 • اشتراک درجلسات منظم با نهاد های ملی حقوق بشری به خصوص نهاد های فعال در زمینه حقوق طفل
 • ایجاد هماهنگی لازم با بخش های نظارت و شکایت،حقوق بشر در زمینه انجام ماموریت های نظارتی
 • اشتراک در ورکشاپ های که از طرف دفتر مرکزی کمیسیون بخاطر نظارت از حقوق بشر وحقوق طفل سازمان داده میشود
 • رعایت موازین، مقررات ولایحه کاکنان کمیسیون توسط کارمندان بخش
 • اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری ، رویکرد "عدم آسیب رساندن" ومنافع علیای طفل همیشه توسط ناظر ساحوی حقوق اطفال در همه اوقات وهمه جا مورد احترام میباشد.
 • و سایر امورات مربوط به ارتقا حقوق اطفال که از طرف هماهنگ کننده، رئیس دفتر و یا  آمر بخش  سپرده می شود .

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق، علوم اجتماعی و ژورنالیزم
 • دو سال تجربه کاری در ارتباط به وظیفه
 • آشنایی با دیتا انتری و خانه پری فورمه ها
 • مهارت درتحریر و تکلم به دو لسان رسمی
 •  سفر به ولایات و ولسوالی های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر وپروگرامهای آن
 • مهارت در لسان انگلیسی

راهنمای ارسال درخواستی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند که به شرایط ذکرشده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی مزار شریف به حیث ناظر ساحوی اطفال استخدام می‌نماید. علاقه‌مندان این موقف کاری میتواند فورم درخواستی وظیفه را دانلود نموده و بعد از خانه پری همراه با خلص سوانح ایشان به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af ارسال نمایند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های اقلیت و افراد دارای معلولیت  ترجیح داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

بااحترام

ریاست منابع بشری

 

 


بازنشر این مطلب