عنوان وظیفه: هماهنگ‌کنندۀ بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها

 

اعلان وظیفه

شمارۀ مسلسل: 131

عنوان وظیفه: هماهنگ‌کنندۀ بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: 1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 31 سرطان 1400

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌عنوان نهاد ملی حقوق بشر، که در قانون اساسی افغانستان درج است، وظیفۀ نظارت، حمایت و توسعۀ حقوق بشر را بر عهده دارد. طبق قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یک‌نهاد مستقل در چهارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و از سال 2009 تاکنون دارای درجۀ اعتباری A ‌در سطح بین‌المللی‌ ‌می‌باشد.

کمیسیون، به‌عنوان نهاد ملی مستقل، تمام برنامه‌های کاری خود را، به‌شمول طرح و تطبیق بودجه، به‌گونۀ مستقل طرح و اجرا می‌کند. کمیسیون، متشکل از نُه ‌عضو و یک دارالانشاء است که در رأس آن رئیس اجرائیه قرار دارد. کمیسیون، دارای 8 دفتر ساحوی، 6 دفتر ولایتی و یک دفتر مرکزی می‌باشد.

کمیسیون، برحسب لزوم‌دید و به‌منظور مؤثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پُست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای خویش را تهیه، بازخوانی و تجدیدنظر می‌نماید.

بر‌این اساس، بست ‌هماهنگ‌کنندۀ بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها‌‌ را ایجاد و جهت استخدام کارمند مسلکی به اعلان رقابتی می‌سپارد.

وظایف و مسئولیت‌ها:

هماهنگ‌کنندۀ بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها موظف است وظایف و مسئولیت‌های زیر را تحت نظر کمیشنر بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها و سایر اعضای هیأت رهبری کمیسیون انجام دهد:

 • پیشبرد امور بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها مطابق با برنامه استراتژیک، برنامۀ عمل و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
 • اشتراک و نمایندگی از کمیسیون در نشست‌های نهادهای حمایت‌کننده از حقوق بشری اقلیت‌ها؛
 • حفظ اعتبار کمیسیون و ارائۀ تصویری درست از کمیسیون در هرجایی که به نمایندگی از کمیسیون حضور می‌یابد؛
 • تهیۀ گزارش‌های موردی، شش‌ماهه و سالانه از وضعیت حقوق بشری اقلیت‌ها با هدف شناسایی نکات مثبت و چالش‌های دسترسی اقلیت‌ها به حقوق بشری‌شان و ارائه پیشنهادهای مؤثر، عملی و روشن به دولت و نهادهای مسئول جهت رفع چالش‌های شناسایی‌شده و نشر آن از طریق برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و نشست‌های عمومی و اختصاصی، بارگذاری در و‌بگاه رسمی و صفحات اجتماعی کمیسیون، در هماهنگی با بخش نشرات و مطبوعات کمیسیون؛
 • تهیه برنامۀ عمل سالانه بخش با توجه به چالش‌های شناسایی‌شده در گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشری اقلیت‌ها و اولویت‌بندی فعالیت‌ها با در‌نظر‌داشت اهمیت، ضرورت فعالیت‌ها و فرصت‌ها و امکانات موجود؛
 • طرح و ترتیب لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمود‌های موردنیاز روند حمایت از حقوق بشری اقلیت‌های کشور، در همکاری و هماهنگی با نهادهای حمایت‌کننده از حقوق بشری اقلیت‌ها؛
 • دریافت پیشنهادها و طرح‌های نهادهای حمایت‌کننده از حقوق بشری اقلیت‌ها در راستای حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها؛
 • دادخواهی برای تطبیق طرح‌های حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها؛
 • همکاری و هماهنگی فعال با دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون؛
 • تهیۀ دستور‌کار یا رهنمود مشخص برای دریافت، ثبت، ارجاع و پیگیری شکایت‌ها مربوط به نقض حقوق بشری اقلیت‌ها و تهدیدها علیه‌آنان و حصول اطمینان از تطبیق رهنمود از طریق بخش‌های استماع شکایات و نظارت دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون؛
 • تهیه گزارش‌های ماهانه و سالانه از فعالیت‌های بخش و ارائه آن به کمیشنر بخش و سایر اعضای هیأت رهبری کمیسیون؛
 • ایجاد سازوکار ارتباطی مؤثر و پاسخگو با نهادها و ادارات دولتی و غیردولتی فعال در زمینۀ حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها؛
 • تأمین ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، که در زمینۀ حقوق بشری اقلیت‌ها فعالیت دارند؛
 • فایل‌سازی و بایگانی اسناد مربوط به بخش؛
 • انجام سایر وظایفی که از طرف کمیشنر بخش و سایر اعضای هیأت رهبری کمیسیون به وی محول می‌گردد.

شرایط، مهارت و تجربۀ لازم:

داوطلبان باید شرایط و تجربه‌های زیر را داشته باشند:

الف: ارزش‌ها:

 1. باور به حقوق بشر و تبارز سطح بالایی از تعهد و صداقت مطابق با معیارهای حقوق بشر و ارزش‌های کمیسیون؛
 2. آگاهی از دورنما، مأموریت، اهداف و ارزش‌های استراتژیک کمیسیون؛
 3. حفظ محرمیت، مطابق با معیارها و طرزالعمل‌های کمیسیون؛
 4. رفتار مناسب، یک‌سان و بدون تبعیض با کلیه ساختارها، همکاران، مراجعان و سایر افراد، بدون درنظرداشت جنسیت، ملیت، قومیت، زبان، دین، مذهب، سن و احترام و رعایت کامل ارزش‌ها نسبت‌به افراد دارای معلولیت؛
 5. محافظت از استقلال و یک‌پارچگی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هر جا و هر زمان.

ب: دانش و تجربۀ حقوق بشری:

 • شناخت کافی از «قانون اساسی افغانستان»، «قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان» و سایر قوانینی که از حقوق بشر حمایت می‌کند؛
 • درکی درست از سیستم بین‌المللی حقوق بشر و شناخت لازم از استانداردها، مکانیسم‌ها و برنامه‌های حمایتی در راستای حفاظت از حقوق بشری اقلیت‌ها در سطح ملی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی؛

ج: رهبری و مدیریت:

 • داشتن مهارت‌های دادخواهی مؤثر، مهارت‌های ارتباطی شفاهی و کتبی، به‌شمول استفادۀ مؤثر از رسانه‌های اجتماعی؛
 • داشتن شجاعت و توانایی استدلال در حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها؛
 • داشتن توانایی در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی آن و داشتن مهارت کافی در گزارش‌نویسی؛
 • داشتن تعهد، توانایی و پشت‌کار لازم برای همکاری در داخل کمیسیون و دست‌اندرکاران بیرون از کمیسیون؛
 • داشتن توانایی ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و افراد فعال در عرصۀ حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها؛
 • توانایی انجام کار تیمی و متعهد به برابری جنسیتی و تکثرگرایی.

د: دانش و مهارت‌های فنی:

 • داشتن حداقل سند ماستری در یکی از رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و پالیسی عامه؛
 • داشتن حداقل 3 سال تجربۀ کاری در زمینه‌های مرتبط؛
 • تجربه و مهارت در برنامه‌های کامپیوتر شامل آفیس‌پکیج، ارتباطات الکترونیکی و رسانه‌های اجتماعی؛

هـ: زبان:

 • تسلط بر یکی از زبان‌های رسمی کشور (فارسی‌ و پشتو)؛
 • آشنای کافی به زبان انگلیسی (نوشتاری و شفاهی)؛
 • آشنایی با زبان‌های دیگر امتیاز شمرده می‌شود.

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک ‌تن کارمند دارای شرایط ذکرشده، در دفتر مرکزی به‌حیث هماهنگ‌کنندۀ بخش حمایت از حقوق بشری اقلیت‌ها استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و، پس از خانه‌پری، همراه با خلاصۀ سوانح‌‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد به اصول برابری و برابری جنسیتی است. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شوند.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت‌لیست / گزینش ابتدایی شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

با احترام

ریاست منابع بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

 


بازنشر این مطلب