عنوان وظیفه: هماهنگ‌کنندۀ دارالانشای کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق‌ بشر

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: 123

عنوان وظیفه: هماهنگ‌کنندۀ دارالانشای کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق‌ بشر

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: 1 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 20 حمل 1400

 

درباره کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌مثابه ‌نهاد ملی حقوق بشر‌، وظیفه نظارت بر رعایت حقوق بشر، حمایت از آن و توسعۀ حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. کمیسیون بر اساس قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خود‌، ‌نهادی مستقل در چهارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از سال 2009 تاکنون در سطح بین‌الملل دارای درجۀ اعتباری «A»‌ است.

کمیسیون، ‌تمام برنامه‌های کاری خود را، به‌شمول طرح و تطبیق بودجه، به‌گونۀ مستقل برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند. این نهاد، متشکل از ‌9‌ عضو و یک دارالانشاء است و در رأس دارلانشاء رئیس اجرائیه قرار دارد. کمیسیون، دارای 8 دفتر ساحوی، 6 دفتر ولایتی و یک دفتر مرکزی است.

کمیسیون، بر حسب لزوم‌دید و به‌منظور مؤثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پُست‌ها و مناصب اجرایی و برنامه‌ای خویش را تهیه، بازخوانی و بازنگری می‌کند.

بنابراین، بست «هماهنگ‌کنندۀ دارالانشای کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق بشر»، برای اجرای برنامه‌ و تحقق اهداف حقوق بشری کمیسیون، دارای اهمیت اساسی است و همکاران موظف در این بخش، مستقیماً به معاون کمیسیون پاسخگویند.

وظایف و مسئولیت‌ها:

هماهنگ‌کنندۀ دارالانشای کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق بشر (که بعد از این به‌اختصار «کمیسیون مشترک» نامیده می‌شود) موظف است وظایف و مسئولیت‌های ذیل را زیر نظر مستقیم رئیس و معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام دهد:

 

 • حفظ اعتبار کمیسیون و ارایۀ ‌تصویری درست و مناسب از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در هر‌جایی که به نمایندگی از کمیسیون حضور می‌یابد؛
 • پیشبرد امور دارالانشای کمیسیون مشترک، با هدایت معاون کمیسیون و مشارکت و نمایندگی از کمیسیون در نشست‌های دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی کمیسیون، از جمله نشست‌های کمیتۀ مدافعین حقوق بشر و سازمان‌های جامعۀ مدنی که درباره حفاظت از مدافعان حقوق بشر برگزار می‌شوند؛
 • تهیه و اولویت‌بندی‌ موضوعات شامل دستورکار نشست‌های‌ کمیسیون مشترک و اطلاع‌رسانی و توزیع آن به اعضا، حد‌اقل سه روز پیش از برگزاری نشست‌ها؛
 • ایجاد هماهنگی بین ادارات مرتبط و برگزاری و تنظیم نشست‌های کمیسیون مشترک در مورد زمان برگزاری نشست‌ها؛
 • تهیۀ گزارش‌، نگارش صورت‌جلسه‌ها و پیگیری تصمیم‌‌های گرفته‌شده توسط رئیس و اعضای کمیسیون مشترک؛
 • ‌اطمینان‌یافتن از دریافت، ثبت، ارجاع و پیگیری شکایت‌ها و تهدیدها علیه مدافعان حقوق بشر، از طریق بخش‌های استماع شکایات و نظارت دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون و به این‌منظور، تهیۀ یک دستور‌کار و یا رهنمودی مشخص؛
 • پیگری طرح و ترتیب لوایح، طرزالعمل‌ها و رهنمود‌های مرتبط، از طرف کمیسیون، در همکاری و هماهنگی با کمیتۀ مدافعین حقوق بشر و سازمان‌های جامعۀ مدنی و ارایۀ آن به‌منظور تصویب به کمیسیون مشترک؛
 • دریافت پیشنهادها و طرح‌های نهادهای مختص به مدافعان حقوق بشر در مورد موضوعات مربوط به حقوق بشر و درج آن در دستوکار نشست‌های ‌کمیسیون مشترک؛
 • همکاری و هماهنگی فعال با دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیته‌ها و کمیسیون‌های ولایتی کمیسیون مشترک؛
 • دادخواهی و مسوده‌سازی طرح‌های حمایت از مدافعان حقوق بشر؛
 • ارتباط مستمر با افراد مشخص رابط، برای دسترسی فوری به مقامات حکومتی‌ در حالات اضطرار‌؛
 • ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی‌ که در زمینۀ مدافعان حقوق بشر فعالیت دارند؛
 • فایل‌سازی و بایگانی اسناد مربوط به دارالانشاء و کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعان حقوق بشر؛
 • ایجاد سازوکار ارتباطی پاسخگو بین دارالانشاء و اعضای کمیسیون مشترک، کمیسیون‌های ولایتی، کمیتۀ مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های جامعۀ مدنی و حفظ روابط مستمر با آن‌ها؛
 • دعوت اعضای کمیسیون مشترک در نشست‌ها مطابق طرزالعمل، از طریق‌ دعوت‌نامۀ رسمی، مکتوب، ایمیل و تماس‌های تلفونی؛
 • حفظ محرمیت قضایای مربوط به مدافعان حقوق بشر؛
 • انجام سایر وظایفی که از طرف رهبری کمیسیون مستقل بشر افغانستان و یا ریاست کمیسیون مشترک به وی محول می‌شود.

 

شرایط، مهارت و تجربۀ لازم:

ارزش‌ها

 1. باور به حقوق بشر و تبارز سطح بالایی از تعهد و صداقت مطابق با معیارهای حقوق بشر و ارزش‌های کمیسیون؛
 2. آگاهی از دورنما، مأموریت، اهداف و ارزش‌های استراتژیک کمیسیون؛
 3. حفظ محرمیت، مطابق با معیارها و طرزالعمل‌های کمیسیون؛
 4. رفتار مناسب، یک‌سان و بدون تبعیض با کلیه ساختارها، همکاران، مراجعان و دیگر افراد، بدون درنظرداشت جنسیت، ملیت، قومیت، زبان، دین، مذهب، سن و ‌رعایت کامل حقوق افراد دارای معلولیت؛
 5. محافظت از استقلال و یکپارچگی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هر‌جا و هر‌زمان.

دانش و تجربۀ حقوق بشری

 • شناخت کافی از «قانون اساسی افغانستان»، «قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر» و دیگر قوانینی که از حقوق بشر حمایت می‌کند؛
 • درک درست از سیستم بین‌المللی حقوق بشر و شناخت لازم از استانداردها، مکانیسم‌ها و برنامه‌های حمایتی در راستای حفاظت از مدافعان حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌‌ای و بین‌المللی؛

رهبری و مدیریت

 • داشتن مهارت‌های دادخواهی مؤثر، مهارت‌های ارتباطی شفاهی و کتبی، به‌شمول استفادۀ مؤثر از رسانه‌های اجتماعی؛
 • شجاعت در حمایت از مدافعان حقوق بشر و برخورد متقاعدکننده در این زمینه؛
 • توانایی در برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و داشتن مهارت کافی در گزارش‌نویسی؛
 • تعهد، توانایی و پشت‌کار لازم برای همکاری در داخل کمیسیون مستقل حقوق بشر و با دست‌اندرکاران بیرون از کمیسیون؛
 • توانایی ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی مدافع فعالان حقوق بشر؛
 • توانایی کارکردن‌ با افراد دارای سابقه‌های مختلف و متعهد به برابری جنسیتی و تکثرگرایی.

دانش و مهارت‌های فنی

 • داشتن حداقل سند لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق، روابط بین‌الملل، علوم انسانی، علوم اجتماعی، ادارۀ عامه یا علوم سیاسی؛
 • با مدرک ماستری، حداقل 1 سال تجربۀ کار در ارگان‌های دولتی، بین‌المللی، دانشگاهی یا سازمان‌های حقوق بشری؛
 • با سند لیسانس، حداقل 3 سال تجربۀ کاری در زمینه‌های مرتبط.
 • تجربه و مهارت در برنامه‌های کامپیوتری بستة آفیس، ارتباطات الکترونیک‌ و رسانه‌های اجتماعی.

زبان:

 • تسلط بر یکی از زبان‌های رسمی (فارسی‌ و پشتو)؛
 • آشنایی کافی به زبان انگلیسی (نوشتاری و شفاهی)؛
 • آشنایی با زبان‌های دیگر امتیاز دانسته می‌شود.

راهنمای ارسال درخواست:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌یک‌‌تن کارمند با شرایط یادشده، ‌در دفتر مرکزی به‌حیث هماهنگ‌کنندۀ دارالانشای کمیسیون مشترک حفاظت از مدافعین حقوق‌ بشر استخدام می‌کند. علاقه‌مندان این موقف کاری می‌توانند فورم درخواست‌ وظیفه را دانلود کنند و پس از خانه‌پری ‌با خلاصه سوانح‌شان به نشانی الکترونیک vacancy@aihrc.org.af بفرستند.

http://www.aihrc.org.af/media/files/JOb-Form/application_form.docx

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های برابر کاری ‌را در نظر می‌گیرد و متعهد به رعایت اصول برابری و برابری جنسیتی است‌. ‌زنان و افراد مستعد از گروه‌های اقلیت و افراد دارای معلولیت‌ ترجیح داده می‌شود.

صرف آن‌هایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که گزینش ابتدایی / شارت‌لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌شود.

 

با احترام

ریاست منابع بشری

 

 


بازنشر این مطلب