اعلان داوطلبی- حفر چاه برمه‌ای به عمق 200 متر‌

 

ریاست اجرائیه
ریاست تدارکات

اعلان داوطلبی: حفر چاه برمهای به عمق 200 متر
شماره داوطلبی‌: (AIHRC/W-01/NCB/1400)

 

شماره : ‌1‌
مورخ 19/  1 /1400هـ.ش

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان دارای شرایط دعــوت میکند که در برنامه داوطلبی «حفــر چاه‌ برمه‌ای به عمق 200 متر» با شماره داوطلبی AIHRC/W-01/NCB/1400 شرکت کنند و نسخه نرم (سافت) شرطنامه مربوط را مستقیم از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دریافت کنند و پیشنهادهای خویش را مطابق شرایط مندرج در شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات، طور سربسته از تاریخ نشر اعلان تا 21 روز تقویمی به ریاست تدارکات کمیسیون در جاده فیض‌محمد کاتب، کابل ـ دارالامان تقدیم کنند.‌ پیشنهادهایی که دیر برسد و پیشنهادهای‌‌ انترنتی پذیرفته نمیشود. هم‌چنین‌ تضمین پیشنهاد به‌صورت تضمین بانکی و پول نقد پذیرفتنی است‌ و مبلغ ‌34500 (سی‌و‌چهار هزار و پنج‌صد) افغانی است.

با احترام
معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 


بازنشر این مطلب