عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق

اعلان وظیفه

 

نمبرمسلسل:(14)

عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق    

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفتر مرکزی به  حیث آمر در بخش تحقیق استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 15 سرطان1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

بخش تحقیقات و مطالعات حقوق بشر جزء از ساختار و تشکیلات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده مطابق ماده های 21 و 32 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های این کمیسیون فعالیت می کند. این بخش در هماهنگی با سایر بخش های برنامه ای، مطابق برنامه استرتژیک و برنامه عمل سالانه تحقیقات علمی در مورد موضوعات مختلف حقوق بشر راه اندازی نموده و گزارش های موضوعی و تحقیقاتی را تهیه و به نشر می رساند. قابل یادآوری است که به منظور تنظیم و مدیریت این بخش، در راس یک تن به حیث هماهنگ کننده بخش و یک تن به حیث آمر بخش و سایر همکاران به حیث محققین ایفای وظیفه می نمایند. آمر بخش به هماهنگ کننده و ریاست اجراییه پاسخگو بوده و به آنها گزارش می دهد.  

آمر بخش تحقیقات و مطالعات حقوق بشر باید حداقل دارای درجه تحصیلی ماستری از رشته حقوق و یا علوم اجتماعی بوده و سابقه حداقل 5 سال کار در رشته مرتبط در موسسات و مراکز تحقیقاتی باشد. 

عمده ترین وظایف آمر بخش تحقیقات و مطالعات حقوق بشر موارد ذیل می باشد:

 1. مدبریت تمامی برنامه های کاری بخش تحقیقات که در برنامه استراتژیک و برنامه عمل سالانه کمیسیون پیش بینی شده است.
 2. سهم گیری در نوشتن گزارش های موضوعی و تحقیقی و حصول اطمینان از اینکه تمامی گزارش ها و سایر فعالیت ها، مطابق جدول زمانی تعیین شده و برنامه عمل کمیسیون تهیه و نشر می شود.
 3. حصول اطمینان از اینکه تمام تحقیقات میدانی مطابق متودهای علم تحقیق راه اندازی شده و معلومات جمع آوری شده در ساحه دقیق و درست می باشد.
 4. حصول اطمینان از اینکه تحقیقات کتابخانه ای نیز با توجه به حفظ امانتداری و ریفرینس نویسی مطابق روشها و اصول علم تحقیق انجام شده و به طور علمی به کار برده می شود.
 5. حصول اطمینان از اینکه تمامی پرسشنامه ها و چک لیست ها برای انجام تحقیقات، مطابق اصول و روشهای پذیرفته شده علم تحقیق تهیه شده و در ساحه نیز معلومات به طور دقیق و درست جمع آوری می گردد.
 6. حصول اطمینان از اینکه معلومات جمع آوری شده در دفاتر به طور درست و کامل نگهداری شده و به طور منظم در دفتر مرکزی ارسال می شود. هم چنین اطمینان از اینکه معلومات جمع آوری شده به طور درست تحلیل شده و در نوشتن گزارش ها از آنها استفاده می شود.
 7. طرح پرسشنامه های تحقیقی جدید و اصلاح پرسشنامه های فعلی در همکاری و مشوره با سایر بخش های برنامه ای مرتبط و ارسال آن به دفاتر ساحوی و ولایتی
 8. برنامه ریزی برای اجرای بهتر کار در این بخش به شمول تقسیم کار میان اعضای بخش، تنظیم پلان سال، ماهانه و هفتگی برای اعضای بخش، کنترول و نظارت از اجراات اعضای بخش در مشوره با هماهنگ کننده بخش و تهیه گزارشهای کاری بخش به هماهنگ کننده و ریاست اجرایی
 9. تهیه رهنمودها و طرزالعمل های کاری به منظور تنظیم و تسهیل امور کاری در مشوره با هماهنگ کننده بخش
 10. ارائه مشوره های لازم در مورد موضوعات مربوط به تحقیقات حقوق بشر به ریاست اجراییه و هماهنگ کنندگان بخش ها
 11. ارائه معلومات در مورد وضعیت حقوق بشر به هیات رهبری و سایر همکاران کمیسیون
 12. اشتراک در کنفرانس ها و سیمنارهای حقوق بشری که توسط سایر سازمانها در خارج و داخل کشور برگزار می شود
 13. سایر وظایف مرتبط که توسط هیات رهبری کمیسیون، ریاست اجراییه و هماهنگ کننده بخش به وی سپرده می شود.
 14. همکاری با سایر بخش های برنامه ای در نوشتن و یا اصلاح گزارش های موضوعی و تحقیقی

مهارت ها و تجارب لازم:

 • داشتن لیسانس در رشته  حقوق و علوم اجتماعی به درجه ماستر اولویت داده میشود.
 • حد اقل 4 سال تجربه کاری داشته باشد.
 • به زبان های ملی دری و پشتو صحبت کرده بتواند.
 • توانایی صحبت به زبان انگلیسی امتیاز خوبی محسوب می گردد.
 • مهارت کار با کمپیوتر  را به وجه عالی دارا باشد.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی ویا اقلیت، حق اولویت داده می شود.


بازنشر این مطلب