عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی(اعلان مجدد)

 

اعلان مجدد

نمبرمسلسل:(08)

عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 30 سرطان 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد. به صفت منیجر عملیاتی در دفتر مرکزی  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 30سرطان 1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af

سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی مبتنی بر قانون اساسی، به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر و بهبود و حمایت از آن تأسیس گردیده و فعالیت می نماید. کمیسیون بر اساس حکم ماده ۵۸ قانون اساسی و احکام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون، دارای اختیارات و وظایف واضح و روشن بوده و در چارچوب احکام قوانین نافذه اجراآت می نماید. کمیسیون دارای استقلالیت همه جانبه بوده و تدوین بودجه، مصرف بودجه، مسایل اداری و تشکیلاتی و اجرای برنامه ها و اجراآت از استقلالیت کامل برخوردار می باشد.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر برنامه ها و تحقق اهداف و مأموریت هایشدارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی نتیجه می باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشترامور تدابیر لازم منجمله تعریف و باز خوانی وشناسایی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، بادرنظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

در ساختار تشکیلاتی کمیسیون بست منیجر عملیاتی ایجاد شده است تا امور مالی و اداری کمیسیون با نحو بهتر مدیریت شود. منیجرعملیاتی  مستقیما به ریاست دارالانشاء پاسخگو بوده و از پیشرفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می دهد.

 

وظایف و مسؤلیت های عمده:

 

( مسئولیت های رهبری و مدیریت)

 • همه بخشهای اداری را با تهیه تمام رهنمودها و تفویض صلاحیت و مسئولیت به گونه لازم رهنمایی و اداره مینمایند.
 • ایجاد هماهنگی بین بخش های پروگرامی و اداری جهت تطبیق بهتر برنامه عمل کمیسیون.
 • ایجاد انگیزه بین کارمندان به منظور انجام کار بصورت شفاف و مثمر و همچنان استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی کمیسون.
 • راپورهای بخشها را جمع آوری نموده آنها را تحلیل و توحید می نماید و گزارش نهایی را به رئیس اجرائیه تقدیم میدارد.
 • یک سیستم اداری مؤثر ومحکم را (شامل تمام قوانین، مقررات و فارمهای لازمی برای هر بخش مشخص اداری) طرح ریزی و تطبیق می نماید.
 • ورکشاپ هارا جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداری در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی ایجاد می نماید.
 • ازمحرمیت در داخل و خارج دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر اطمینان خود را حاصل می نماید.
 • روحیه کار گروپی خوب را ارتقاء بخشیده و از عادت و کلتور کار گروپی در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  حمایت می کند.
 • نظارت و کنترول از نحوه درست استفاده و نگهداری نمودن دارای های جنسی در کمیسیون و پاک نگهداشتن محیط کاری در کمیسیون.

 

مسئولیت های امور منابع بشری:

 

 • اطمنان از کارایی، شفافیت، اجرای مقررات و اصول استخدام کمیسیون
 • پروسیجر موجود استخدام را با درنظر داشت مقرره ها و فعالیت های کاری کمیسیو ن مستقل حقوق بشر ا فغا نستا ن بازنگری و تعدیل می نماید و متقاضیان کار را برای پست های موجود مصاحبه می نماید.
 • از روند استخدام کارمندان جدید و تکمیل نمودن اسناد ضروری آنها از جمله نمبر تشخیصیه کارمندان جدید التقرر را نظارت و کنترول می نماید.
 • از تمام ریکاردهای کارکنان که توسط بخش کارمندان براساس استانداردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اساسگزاری شده اداره می نماید.
 • مراحل اجرایی برنامه کاری کارکنا ن را اداره می نماید.
 • ا ز مراحل آماده نمودن قراردادهای کاری کارمندان شامل قرارداد ابتدایی و تغییرات لازمی در قرارداد از جهت درجه پست و موقفها را اساسگزاری مینماید.
 • نظارت از روند اجرای پالیسی های مرتبط به استخدام مثل پالیسی جندر،تامین فرصت های برابر آموزشی و اطمینان از اجرای آن
 • به روز نمودن نیازمندی های بخش منابع بشری کمیسیون
 • اطمینان از اجرای کامل تشکیل کمیسیون
 • از روند ترتیب و تهیه لست معاشات کارمندان کمیسیون (مرکز و ولایات) نظارت نموده و بعداز صحت بودن آنها لست معاشات کارمندان از طریق بخش مربوطه جهت پرداخت به بخش مالی ارسال می گردد.
 • لایحه ها و طرزالعمل های منابع بشری جهت ارزیابی و ظرفیت سازی کارمندان بازنگری نموده و از روند تطبیق آن به ریاست اجرائیه گزارش می دهد.
 • تهیه طرزالعمل ها و میکانیزم خوب برای ارزیابی و ظرفیت سازی منابع انسانی در کمیسیون.
 • از دتابس منابع بشری نظارت نموده و تلاش گردد تا این دتابس روزانه بروز گردد.
 • تامین ارتباطات با کارمندان و ظرفیت سازی آنها

 

مسئولیت های امور مالی

 

 • اطمینان از اجرای شفاف و صحیح تعاملات پولی و مالی در کمیسیون.
 • داشتن مسئولیت همه امور مالی ،پولی و حسابی کمیسیون .
 • از روند در خواست و انجام مصارف پروگرامی و اداری برای تطبیق فعالیت های برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظارت و کنترول می نماید و در صورت ضرورت بودجه کمیسیون را به کمک بخش مالی بازنگری و آماده می کند.
 • بخش های مختلف کاری کمیسیون (لوجستک، اداری، تکنولوژی، امنیت، تراستپورت و پروگرامی) را جهت تدوین و تهیه نیازمندیهای پولی شان هماهنگ نموده پلان مصارف شان را به کمک بخش مالی توحید و آماده می کند.
 • درخواست ها و پیشنهادات خریداری بخش های مختلف کاری کمیسیون را چک، نظارت، کنترول، تصدیق و با در نظرداشت صلاحیت پولی منظور می نماید.
 • از ارسال وجوه مالی به تمام دفاترکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنترول مینماید (بر اساس بودجه معین شده).
 • مرتباً سفر هایی را به ادارات ساحوی ترتیب داده ، راپورهای مالی چک و بررسی می نماید. امور مالی را تقویت بخشیده و آموزش میدهد.
 • سیستم و پروسیجرهای مالی و اداری را در زمان لازم بازنگری کرده و راپور و سفارشات را آماده میکند.

 

مسئولیت های امور لوژستیکی

 

 • از خرید وسایل مورد نیاز دفتر به وقت معینه آن و همچنان از روند خریداری آن به صورت درست نظارت و کنترول می کند.
 • رهبری و مدیریت شفاف از پروسه تدارکات کمیسیون .
 • اطمینان حاصل می کند که تمام لست موجودی وسایل به وقت و زمان معین تجدید نظر گردیده و بصورت دوامدار در سیستم بروز می گردد.
 • از روند توزیع پارچه های تیل، لاک بوک موترها نظارت و کنترول می نماید.
 • از انتقالات وسایل مربوط به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظارت و کنترول مینماید.
 • قانوند تدارکات دولت را تطبیق و از تمام روند تدارکات نظارت و کنترول می کند.
 • از تمام مراحل پروسه گدام کنترول و نظارت می کند.

 

 

شرايط لازمی برای احراز اين پست:

 

 •  داشتن درجه ماستری دراداره و تجارت،مدیریت عامه و پالیسی عامه.
 • حداقل داشتن هشت سال تجربه کاری بخش های اداری ،مالی و لوجستیکی در یکی از ادارات معتبر ملی و بین المللی .
 •  اشنایی با برنامه های کامپیوتر (آفیس).
 •  داشتن مهارت در تحریر و تکلم  به زبانهای دری،پشتو و انگلیسی حتمی است.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی ویا اقلیت، حق اولویت داده می شود.

 

 

بااحترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب